فرایند اخذ حمایت از ثبت موقت در کشور آمریکا

 ویژه شرکت‌های دانش بنیان

گام اقدام شروع پایان توضیحات
1 ثبت­ نام در سامانه غزال و انتخاب کارگزار 98/04/01 98/10/30 آدرس سامانه غزال

Bpms.nsfund.ir

 

2 حضور در جلسه مشاوره 98/04/10 20/04/98 پس از ثبت نام اولیه در سامانه غزال، شرکت متقاضی با حضور در جلسه مشاوره نسبت به فرآیند ثبت و لزوم استفاده از خدمت اطلاع پیدا می کند.تایید نهایی استفاده از حمایت صندوق پس از نتایج جلسه مشاوره توسط دفتر توانمندسازی انجام می­شود.

برای ثبت نام در جلسه مشاوره مالکیت فکری در سامانه غزال ثبت نام کنید و یا با شماره 42170695 تماس بگیرید.

3 تایید درخواست شرکت در سامانه غزال توسط دفتر توانمندسازی 98/04/20 98/10/30
4 انعقاد قرارداد با کارگزار 98/04/22 98/10/30
5 پرداخت سهم حمایتی شرکت به کارگزار 98/04/22 98/10/30 سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند ثبت اختراع در کشور آمریکا 85درصد هزینه های خدمات امور ثبتی  و پیش نویس متن اختراع  می­باشد. شرکت موظف است پس از انعقاد قرارداد نسبت به پرداخت سهم خود به کارگزار اقدام نماید.

سهم حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی پس از اتمام فرآیند به کارگزار توسط صندوق پرداخت می­شود.

6 پرداخت سهم حمایتی به کارگزار توسط صندوق 98/06/01 98/11/30 مستندات برای پرداخت به شرح زیر می­باشد:

– قرارداد با شرکت دانش بنیان(فاکتور رسمی)

– نامه حسن انجام کار توسط شرکت دانش­بنیان به کارگزار

– رسید اولیه Filing که در آن پرداخت قید شده است.

– فرم Web ADS

ایمیل :  Tavanmandsazii@nsfund.ir

کانال اطلاع رسانی : Tavanmandsazi@