فرآیند حمایت از ثبت علامت تجاری در داخل کشور

گام اقدام شروع پایان توضیحات
1 ثبت­ نام در سامانه غزال 98/06/24 98/10/30 آدرس سامانه غزال

ghazal.inif.ir

 

2 تایید درخواست شرکت در سامانه غزال توسط دفتر توانمندسازی 98/06/30 98/10/30
3 ثبت نام شرکت و انجام مراحل ثبت علامت تجاری در اداره ثبت علامت تجاری 98/10/30 98/10/30
4 پرداخت سهم حمایتی به شرکت 98/10/01 98/12/15

سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند ثبت علامت تجاری در داخل کشور 65 درصد هزینه های خدمات امور ثبتی تا مبلغ 10 میلیون ریال می­ باشد. شرکت موظف است پس از ثبت درخواست در سامانه غزال، نسبت به ثبت علامت تجاری در داخل کشور اقدام نماید. سهم حمایتی پس از ثبت علامت تجاری توسط شرکت دانش بنیان و با ارایه مستندات زیر به شرکت دانش بنیان پرداخت می شود:

-رسید ثبت اظهارنامه

– مستندات مالی

-تصویر گواهی ثبت

-تصویر قرارداد با مشاور(در صورت همکاری با مشاوران برای ثبت علامت)