هوشمندانه کسب و کار کنیم
دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای طرح راهبردی توانمندسازی اختصاصی و با هدف کمک به حل مشکلات شرکت های دانش بنیان اقدام به ارائه خدمت حمایت از اخذ نرم افزارهای تخصصی می نماید. لازم به ذکر است صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از هزینه دریافت و نصب نرم افزار را با توجه به خدمت تعریف شده پرداخت می نماید.
همراه شرکت های دانش بنیان در مسیر موفقیت

مراحل اخذ حمایتی دریافت نرم افزار

لیست نرم افزارهای مورد حمایت