headerصندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری پارک علم و فناوری استان مازندران  اقدام به برگزاری دوره آموزشی «بازاریابی محتوایی»  ویژه شرکت های دانش بنیان استان مازندران نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با فرآیند بازاریابی محتوایی، روش ایجاد محتوای مناسب سازمان آشنا می شوند. این دوره های آموزشی در راستای بهره گیری تمامی شرکت های دانش بنیان از خدمات توانمندسازی طراحی و اجرا با همکاری پارک علم و فناوری مازندران طراحی و اجرا می شود.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: بازاریابی محتوایی

زمان برگزاری: شنبه 8 اردیبهشت ماه

kargah-02 (3)