مرکز مشاوره تخصصی شکوفایی
دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای طرح راهبردی توانمندسازی اختصاصی و با هدف کمک به حل مشکلات شرکت های دانش بنیان اقدام به ارائه خدمات مشاوره ساعتی از طریق شبکه ملی مشاوران دفتر توانمندسازی نموده است. شبکه ملی مشاوران متشکل از مجموعه ای از خبرگان و متخصصان در حوزه های تخصصی می باشند که به شرکت های دانش بنیان در مسیر توسعه خود کمک می نمایند. شرکت های دانش بنیان با ثبت نام در دوره های مشاوره می توانند به صورت اختصاصی از مشاوره های تخصصی به صورت حضوری (در ساختمان شکوفایی شرکت های دانش بنیان) و یا به صورت آنلاین بهره مند شوند. لازم به ذکر است صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از هزینه خدمات مشاوره ساعتی یا تمامی آن را با توجه به خدمت تعریف شده پرداخت می نماید. از شرکت های دانش بنیان متقاضی استفاده از خدمات مشاوره تخصصی درخواست می شود شرایط ثبت نام را به دقت مطالعه نمایند.
همراه شرکت های دانش بنیان در مسیر موفقیت
Prosperity Consultation Center

.

جلسات مشاوره فعال

.

39602909 مشاوره منابع انسانی

فرآیندها و ساختار

پنج شنبه

22/4/96

10 الی 11:30 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39602910 مشاوره منابع انسانی

فرآیندها و ساختار

پنج شنبه

22/4/96

12 لی 13:30 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39603412 مشاوره تامین مالی

لیزینگ ضمانتنامه ها

پنج شنبه

22/4/96

10 الی11 1500000ریال رایگان کلیک کنید
39603413 مشاوره تامین مالی

لیزینگ ضمانتنامه ها

پنج شنبه

22/3/96

11 الی12 1500000ریال رایگان کلیک کنید

.

جلسات مشاوره گذشته

39603404 مشاوره تامین مالی

لیزینگ – ضمانتنامه ها

چهار شنبه 20/2/96 9 الی 10 3000000ریال رایگان انجام شد
39603703 مشاوره تامین مالی

سرمایه گذاری مشترک

پنج شنبه 21/2/96 11 الی 13 3000000ریال رایگان انجام شد
مشاوره صدور کارت بازرگانی

(شرکت های مستقر استان تهران)

یکشنبه ها ساعت 10 الی 15 حضوری یا

تلفنی:

421703050

مشاوره صدور کارت بازرگانی

(شرکت های مستقر سایر استانهای ایران)

یکشنبه ها ساعت 10 الی 15 حضوری یا

تلفنی:

421703040

39602101 مشاوره کیفیت

مشاوره دریافت استانداردهای بین المللی

دوشنبه 25/2/96 14 الی 16 3000000ریال رایگان انجام شد
39602102 مشاوره کیفیت

مشاوره دریافت استانداردهای بین المللی

دوشنبه 25/2/96 16 الی 18 3000000ریال رایگان انجام شد
39603604 مشاوره بیمه چهارشنبه 27/2/96 9 الی 11 3000000ریال رایگان انجام شد
39603605 مشاوره بیمه چهارشنبه 27/2/96 11 الی 13 3000000ریال رایگان انجام شد
39602903 مشاوره منابع انسانی

فرآیندها و ساختار

پنج شنبه 28/2/96 9 الی 11 3000000ریال رایگان انجام شد
39602904 مشاوره منابع انسانی

فرآیندها و ساختار

پنج شنبه 28/2/96 11 الی 13 3000000ریال رایگان انجام شد
مشاوره صدور کارت بازرگانی

(شرکت های مستقر استان تهران)

یکشنبه ها ساعت 10 الی 15 حضوری یا

تلفنی:

421703050

مشاوره صدور کارت بازرگانی

(شرکت های مستقر سایر استانهای ایران)

یکشنبه ها ساعت 10 الی 15 حضوری یا

تلفنی:

421703040

39603405 مشاوره تامین مالی

لیزینگ – ضمانتنامه ها

چهارشنبه 27/2/96 9 الی 10 3000000ریال رایگان انجام شد
39603406 مشاوره تامین مالی

لیزینگ – ضمانتنامه ها

چهارشنبه 27/2/96 10 الی 11 3000000ریال رایگان انجام شد
39603704 مشاوره تامین مالی

سرمایه گذاری مشترک

پنج شنبه 28/2/96 11 الی 13 3000000ریال رایگان انجام شد
39603407 مشاوره تامین مالی

لیزینگ – ضمانتنامه ها

چهارشنبه 3/3/96 9الی10 3000000ریال رایگان
39603408 مشاوره تامین مالی

لیزینگ – ضمانتنامه ها

چهارشنبه 3/3/96 10الی11 3000000ریال رایگان انجام شد
39602905 مشاوره منابع انسانی

فرآیندها و ساختار

پنج شنبه 4/3/96 8:30 الی 10:30 3000000ریال رایگان انجام شد
39602906 مشاوره منابع انسانی

فرآیندها و ساختار

پنج شنبه 4/3/96 11 الی 13 3000000ریال رایگان انجام شد
39603705 مشاوره تامین مالی

سرمایه گذاری مشترک

پنج شنبه 4/3/96 11 الی 13 3000000ریال رایگان انجام شد
مشاوره صدور کارت بازرگانی

(شرکت های مستقر استان تهران)

یکشنبه ها ساعت 10 الی 15 حضوری یا

تلفنی:

421703050

مشاوره صدور کارت بازرگانی

(شرکت های مستقر سایر استانهای ایران)

یکشنبه ها ساعت 10 الی 15 حضوری یا

تلفنی:

421703040

39602907 مشاوره منابع انسانی

فرآیندها و ساختار

پنج شنبه 25/3/96 10 الی 12 3000000ریال رایگان انجام شد
39602908 مشاوره منابع انسانی

فرآیندها و ساختار

پنج شنبه 25/3/96 12 لی 14 3000000ریال رایگان انجام شد
39603409 مشاوره تامین مالی

لیزینگ ضمانتنامه ها

پنج شنبه

11/3/96

10 الی11 3000000ریال رایگان انجام شد
39603410 مشاوره تامین مالی

لیزینگ ضمانتنامه ها

پنج شنبه

25/3/96

11 الی12 3000000ریال رایگان انجام شد
3960341 مشاوره تامین مالی

لیزینگ ضمانتنامه ها

پنج شنبه

25/3/96

11 الی12 3000000ریال رایگان انجام شد

 

.

درخواست مشاوره : کلیک کنید

راهنمای ثبت درخواست مشاوره : کلیک کنید

تماس با مرکز مشاوره : کلیک کنید

IMG_4776

IMG_4777

IMG_4780

.

.