900

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی غیرمالی شرکت های دانش بنیان تقویم خدمات یادگیری در زمستان سال 97 را اعلام  نمود.

در تقویم خدمات یادگیری پاییز 97 ، تعداد 26 کارگاه آموزشی در قالب 384ساعت آموزشی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی تعریف شده است. این کارگاه های آموزشی در حوزه های استراتژی و مدیریت فناوری- مدیریت بنگاه و عملیات تجاری و حوزه ی صادرات بر اساس نیازسنجی از شرکت های دانش بنیان توسط کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود.

خدمات یادگیری مشمول حمایت 85 درصدی  صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد.

 

شرکت های دانش بنیان می توانند برای حضور در کارگاه های آموزشی :

الف   شرکت تجارت هوشمند هیراد در سامانه غزالautomation.nsfund.ir  ثبت نام نمایند و با شماره 66127642-021 تماس حاصل نمایند.

ب.  توسط گروه مالی و سرمایه گذاری شریف با شماره 66040188  تماس حاصل نمائید

ج.توسط مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران با شماره 88861994 تماس حاصل نمایند.

د. شرکت بشراپزوه در سامانه غزالautomation.nsfund.ir  ثبت نام نمایند و با شماره 35003273-051تماس حاصل نمایند.

برای دریافت تقویم خدمات یادگیری مورد حمایت صندوق نواوری و شکوفایی روی عکس کلیک نمایید.

تقویم خدمات_001