HEADER

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای برنامۀ عملیاتی شرکت دانا آموزش استانی ویژۀ شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در استان اصفهان را فعال کرده است.

صندوق نوآوری و شکوفایی برای بهره‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان فعال همۀ استان‌های کشور از خدمات توانمندسازی- خدمت یادگیری (حضور در کارگاه‌های آموزشی) خدمات بدون مرز را راه‌اندازی کرده است.

بر اساس این برنامه، شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان می‌توانند با استفاده از یارانۀ آموزشی صندوق نوآوری و شکوفایی، از کارگاه‌های آموزشی استفاده کنند.

این کارگاه های آموزشی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، توسط مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران (کارگزار توانمندسازی صندوق) و شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان برگزار می‌شود.