هوشمندانه کسب و کار کنیم
صندوق پژوهش و فناوری کریمه به عنوان یکی از مشاوران مورد تایید صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه عارضه یابی و مشاوره شرکت های دانش بنیان می باشد. صندوق کریمه از طریق تحلیل غیر حضوری و حضور در محل شرکت مسیله های سازمانی را با رویکرد بهره وری سازمانی شناسایی می کند و گزارشی شامل فهرست مسایل اصلی شرکت، مکان یابی شرکت در مدل بلوغ نقشه راه رشد، پیشنهادهای اولیه برای حل مسایل شناسایی شده ی اولویت دار ارایه می نماید. این مدل ارزیابی ویژه ی شرکت های دانش بنیان صنعتی و تولیدی می باشد. شرکت های دانش بنیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشترپیش از انتخاب مشاور، رزومه، روش اجرایی و دستاوردهای انجام عارضه یابی را مطالعه نمایند.
همراه شرکت های دانش بنیان در مسیر موفقیت