مدیریت امور کارگزاران و صندوق های صندوق نوآوری و شکوفایی  اقدام به برگزاریجلسه آنلاین آموزشی ویژه کارگزاران و عاملین صندوق نوآوری و شکوفایی نموده است. هدف اصلی این کارگاه، آشنایی مدیران و کارشناسان کارگزاران و صندوق های همکار با  فرآیند جدید ارسال صورت وضعیت  و هماهنگی بیشتر می باشد  . 

این دوره صرفا برای کارگزاران فعلی صندوق می باشد.

زمان: سه شنبه 95.11.5  ساعت 15 

به همه کارگزاران ایمیل راهنما ارسال شده است، در صورتیکه دریافت ننموده اید خواهشمند است با کارشناس مدیریت امور کارگزاران سرکار خانم مراغه ای 42170 داخلی 452   (شماره مستقیم: 42170452) تماس حاصل نمائید.

 

 

صفحه امور کارگزاران و صندوق های صندوق نوآوری و شکوفایی  (کلیک کنید)

.