هوشمندانه کسب و کار کنیم
مرکز مدیریت بهره وری ایران به عنوان یکی از مشاوران مورد تایید صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه عارضه یابی شرکت های دانش بنیان می باشد. مرکز مدیریت بهره وری ایران از طریق سامانه عارضه یابی کسب و کار واز به صورت آنلاین عملکرد مدیریت مشتریان، توان اجرای شرکت، صورت وضعیت کارکنان، مدیریت مالی، نظام راهبردی شرکت و عملیات های سازمانی را مورد ارزیابی قرار می دهد. بر اساس این مدل ارزیابی با یک مدل امتیازدهی میزان بلوغ شرکت در تمامی حوزه ها اندازه گیری شده که در نتیجه ی آن می توان روند رشد شرکت در حوزه های مورد ارزیابی به صورت کمی مقایسه نمود. این مدل ارزیابی ویژه ی شرکت های دانش بنیان نوپا و تولیدی می باشد. شرکت های دانش بنیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشترپیش از انتخاب مشاور، رزومه، روش اجرایی و دستاوردهای انجام عارضه یابی را مطالعه نمایند.
همراه شرکت های دانش بنیان در مسیر موفقیت