HEADER

با توجه به اهمیت خدمات مالکیت فکری در تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه و حفاظت و توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان در داخل و خارج کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت از دریافت این خدمات برای شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب خدمات توانمندسازی را آغاز کرد.

خدمات مالکیت فکری که صندوق نوآوری و شکوفایی در سال جاری برای اولین بار از دریافت آن‌ها حمایت می‌کند عبارت است از ثبت اختراع در داخل کشور، ثبت تقاضانامه در معاهده PCT و ثبت موقت اختراع در کشور آمریکا.

شرکت های دانش بنیان متقاضی می توانند برای استفاده از حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در سامانه غزال به آدرس BPMS.NSFUND.IR ثبت نام نمایند. شرایط استفاده از خدمات مالکیت فکری در پورتال توانمندسازی ، منوی خدمات، مالکیت فکری برای راهنمایی متقاضیان وجود دارد.