هوشمندانه کسب و کار کنیم

خدمات مالکیت فکری برای شرکت های دانش بنیان


دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با استفاده از شبکه کارگزاری خود اقدام به ارایه خدمات مالکیت فکری (حمایت از ثبت اختراع در داخل کشور، ثبت تقاضانامه در PCT، ثبت موقت در آمریکا) می کند. برای آشنایی با کارگزاران مالکیت فکری صندوق نوآوری و شکوفایی بر روی نام شرکت کلیک کنید.
همراه شرکت های دانش بنیان در مسیر موفقیت