Article-shaverd-soltani

 

شاخص‌های جهانی مانند شاخص جهانی رقابت‌پذیری و شاخص جهانی نوآوری، چارچوبی مناسب برای تعیین وضعیت کشور در اقتصاد دانش‌بنیان ارائه می‌کند. ایران در سال 2017 در شاخص جهانی رقابت‌پذیری در جایگاه 69 و در شاخص جهانی نوآوری در جایگاه 75 قرار گرفته است که در مقایسه با کشورهای منطقه، جایگاهی ضعیف و نامناسب است. شناسایی قوت‌ها و ضعف‌های کشور با در نظر داشتن زیرشاخص‌های این دو شاخص جهانی، راهنمایی مناسب برای تدوین سیاست‌ها و راهبردهای نهادهای نظام ملی نوآوری به‌منظور حرکت در مسیر توسعۀ اقتصاد دانش‌بنیان ارائه می‌کند.

Capability-DeveGGlopment
صندوق نوآوری و شکوفایی، بزرگ‌ترین نهاد تأمین مالی نوآوری و فناوری در کشور است که وظیفۀ حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را بر عهده دارد و درنتیجه نقشی شایان توجه در حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر نوآوری ایفا می‌کند. برنامه‌ها و اقدامات صندوق در گذار به اقتصاد مبتنی بر نوآوری، با شناسایی نقاط اثرگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در دو شاخص جهانی و با بررسی و تحلیل اسناد بالادستی و برنامۀ راهبردی صندوق، تدوین شده است.

 

بهزاد سلطانی، مرضیه شاوردی

 

 

برای دانلود متن مقاله کلیک زیر استفاده کنید.

 

 

#صندوق_نوآوری_و_شکوفایی   #اقتصاد_دانش‌بنیان    #شاخص_جهانی_نوآوری
#شاخص_جهانی_رقابت‌پذیری   #اقتصاد_مبتنی_بر_نوآوری