فرآیند حمایت از ثبت طرح صنعتی  در داخل کشور

گام اقدام شروع پایان توضیحات
1 ثبت­ نام در سامانه غزال 98/08/29 98/11/30 آدرس سامانه غزال

ghazal.inif.ir

 

2 تایید درخواست شرکت در سامانه غزال توسط دفتر توانمندسازی 98/08/29 98/11/30
3 ثبت نام شرکت و انجام مراحل ثبت طرح صنعتی  در مرکز مالکیت معنوی 98/09/06 98/11/30
4 پرداخت سهم حمایتی به شرکت 98/12/01 98/12/15 سقف حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند ثبت طرح صنعتی در داخل کشور 65 درصد هزینه های خدمات طراحی صنعتی و ثبت آن تا مبلغ 70 میلیون ریال می ­باشد. شرکت موظف است پس از ثبت درخواست در سامانه غزال، نسبت به ثبت طرح صنعتی در داخل کشور اقدام نماید. سهم حمایتی پس از ثبت طرح صنعتی توسط شرکت دانش بنیان و با ارایه مستندات زیر به شرکت دانش بنیان پرداخت می شود:

-رسید ثبت اظهارنامه

-مستندات مالی

-تصویر گواهی ثبت

-تصویر قرارداد با مشاور(در صورت همکاری با مشاوران برای ثبت طرح صنعتی)