هوشمندانه کسب و کار کنیم
خدمتی جدید از دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی
صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور مستقل و کیفی شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های تخصصی ملی حمایت بلاعوض می نماید. فهرست نمایشگاه های ملی مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی تا پایان آذر ماه 1396 به همراه شرایط دریافت حمایت را مشاهده نموده و از طریق سامانه غزال، درخواست خود را ثبت نمائید.
همراه شرکت های دانش بنیان در مسیر موفقیت