هوشمندانه کسب و کار کنیم

خدمتی دیگر از دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی
دفتر توانمندسازی صندوق در قالب برنامه راهبردی توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش بنیان، اقدام به تهیه لیست نمایشگاه های بین المللی داخلی در سال 1397 نموده است. در فهرست نمایشگاه های مصوب سال 1397 بیش از 50 نمایشگاه بین المللی داخلی مورد حمایت قرار می گیرد و میزان حمایت بلاعوض از حضور هر شرکت دانش بنیان در نمایشگاه های مورد تائید به میزان 70 درصد هزینه کرد حضور و تا سقف 50 میلیون ریال می باشد.
خواهشمند است فهرست نمایشگاه های مورد حمایت را به همراه شرایط دریافت مشاهده نموده و از طریق سامانه غزال، درخواست خود را ثبت نمائید.
همراه شرکت های دانش بنیان در مسیر موفقیت