HEADER

شرکت های دانش بنیان برای موفقیت صرفا نمی توانند به توانمندی های فنی خود متکی باشند و نیازمند تقویت توان مدیریتی و سازمانی خود نیز می باشند. در این راستا دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به حمایت از شرکت های دانش جهت استفاده از خدمت عارضه یابی با هدف شناسایی چالش های سازمانی آنها و ارائه راهکارهای مدیریتی می نماید.

pic

صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی پایه شرکت های دانش بنیان با توجه به استقبال شرکت ها و اثربخشی خدمت عارضه یابی در شرکت های دانش بنیان، در سال 98 در سه مرحله اقدام به حمایت شرکت های دانش بنیان برای انجام عارضه یابی نموده است. در خدمت رتبه بندی(عارضه یابی)، شرکت های دانش بنیان  در مرحله عارضه یابی پایه دید مناسبی نسبت به عارضه ها و مشکلات اصلی شرکت با راهنمایی کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی پیدا می کنند. در مرحله بهبود و توسعه، عارضه های اصلی تحلیل و ریشه یابی و پس از آن اقدامات برای بهبود و برنامه ریزی طراحی می شود. در مرحله نظارت مستمر بر فرآیند توسعه بلندمدت نظارت می شود و اقدامات پیشنهادی کنترل و اصلاح می شود و پیشرفت اقدامات محاسبه و اندازه گیری می شود

شرکت های دانش بنیان می توانند از حمایت بلاعوض صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 70 درصد تا سقف 300میلیون ریال در سال جهت بهره مندی از خدمت رتبه بندی استفاده نمایند. این خدمت توسط کارگزاران مورد تایید صندوق به شرکت های دانش بنیان ارایه می شود و استفاده از هریک از مراحل رتبه بندی منوط به استفاده هر یک از مراحل با رعایت تقدم و تاخر می باشد.

شرکت های دانش بنیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرسhttp://cbd.nsfund.ir/diagnosis مراجعه نمایند.

register2