HEADER

صندوق نوآوری و شکوفایی از ثبت طرح صنعتی شرکت های دانش بنیان در داخل کشور حمایت می کند.

ثبت طرح صنعتی  یکی  از خدمات حفاظت مالکیت فکری است که در قالب خدمات توانمندسازی به شرکت های دانش بنیان ارایه می شود.

شرکت های دانش بنیان می توانند برای حمایت بلاعوض صندوق نوآوری و شکوفایی، ابتدا درخواست ثبت نشان طرح صنعتی در داخل کشور را در سامانه غزال وارد نمایند، و پس از انجام فرآیند در سامانه مرکز مالکیت معنوی و درصورت ثبت طرح صنعتی ، از حمایت صندوق تا سقف هفت میلیون تومان برای ثبت و مشاوره استفاده کنند.

regisdter-gahzal