HEADER

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «طراحی و خلق ارزش» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با تجزیه و تحلیل عوامل بیرونی موثر بر محصول و شناسایی نیروهای کلیدی، شناسایی فرصت های ایجاد ارزش، ارزیابی و ساخت پروتایپ و شناسایی فرصت های ایجاد محصول آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: طراحی و خلق ارزش

زمان برگزاری: 27 و 28 آذرماه
danesh (1)

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره440،000تومان می باشد که با حمایت 75درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 110،000تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 88300981تماس حاصل نمایید.