1234

 

فرآیند اخذ حمایت یادگیری شرکتی

شرکت های دانش بنیان خواهشمند است گام ها و توضیحات مربوط به هریک را به طور دقیق مطالعه نمائید.

گام اقدام شروع پایان توضیحات

1

مراجعه به سامانه ثبت درخواست صندوق (غزال) و اعلام درخواست

97/04/16

 97/11/30

1-آدرس سامانه غزال

bpms.nsfund.ir

شرکت دانش بنیان هنگام ثبت درخواست عنوان دوره آموزشی رزومه مدرس به همراه هزینه پیشنهادی و لیست بیمه افراد حاضر در دوره را ارایه نماید(عنوان دوره آموزشی بر اساس نیاز خود شرکت می باشد)

2

بررسی درخواست شرکت توسط دفتر توانمندسازی صندوق

97/04/16

97/11/30

درخواست های رسیده توسط دفتر توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته کاری بررسی و نتیجه اولیه اعلام می شود.

3

اطلاع رسانی دفتر توانمندسازی به شرکت (تایید اولیه یا رد)

97/04/17

97/11/30

4

اعلام حضور ناظر صندوق نوآوری و شکوفایی در روز برگزاری دوره در محل شرکت دانش بنیان (در صورت نیاز)

97/04/27

97/11/30

5

برگزاری دوره

97/04/27

97/11/30

تاریخ برگزاری دوره  از طریق ایمیل به دفتر توانمندسازی و در سامانه غزال اطلاع رسانی شود.

6

ارسال مدارک به دفتر توانمندسازی

97/04/30

97/11/30

مدارک جهت پرداخت شامل موارد زیر می باشد:

قرارداد منعقد شده با مدرس معرفی شده

ویدیوی برگزاری دوره به مدت زمان 1 ساعت

نطرسنجی دوره

فیش پرداختی به مدرس/ سایر هزینه ها

نامه درخواست حمایت خطاب به دفتر توانمندسازی (همراه با ارائه شماره حساب و شبا شرکت)

7

بررسی دفتر توانمندسازی

97/04/30

97/11/30

 

8

اعلام نتیجه

97/04/30

97/11/30

میزان حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی جهت برگزاری دوره آموزشی شرکت دانش بنیان، شامل هزینه مدرس دوره و در سقف ریالی مشخص شده پرداخت می شود.

9

ارایه حمایت از سوی دفتر توانمندسازی

97/05/1

97/11/30

1-حمایت ها و تسهیلات مالی صرفا به شرکت دانش بنیان پرداخت می شود.

2-تمامی حمایت ها و مبالغ پرداختی مشروط به برگزاری دوره  و انعقاد قرارداد با مدرس دوره می باشد.