حمایت گسترده صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای اخذ استانداردهای تخصصی محصولی و صادراتیدر راستای حمايت‌های توانمندسازی صندوق نوآوری و شكوفایی برای تشويق تجاری‌سازی دستاوردهاي شركت‌های دانش‌بنيان، این شرکت‌ها می‌توانند از بسته‌هاي حمايتی مشاوره و اخذ استانداردها و مجوزهاي تخصصي، محصولي و بين‌المللي بهره‌مند شوند. میزان حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی برای مشاوره و اخذ استانداردها و مجوزهای تخصصي 70 درصد هزينه‌ها تا سقف 20 ميليون تومان براي هر استاندارد/ مجوز و براي مشاوره و اخذ استانداردهای صادراتي 50 درصد هزينه‌ها تا سقف 100 ميليون تومان براي هر استاندارد/ مجوز است. سهم حمایتی صندوق، پس از دريافت و بررسي مدارك شرکت دانش‌بنیان با تأیید کارشناسان دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می‌شود. تمامی حمایت‌ها و مبالغ پرداختی مشروط به اخذ استاندارد توسط شرکت دانش‌بنیان تا پایان سال 1398 است.