خدمات تجاری سازی توسط شبکه ملی توانمندسازی و با توجه به نیاز هر شرکت ارائه می شود.
این خدمات در قالب پروژه ای و با همکاری شرکت های تجاری سازی و توانمندسازی به شرکت دانش بنیان ارائه می گردد. صندوق نوآوری و شکوفایی با ارائه تسهیلات ویژه، حامی شرکت های دانش بنیان جهت بهره مندی از این خدمات اختصاصی می باشد.
همراه شرکت های دانش بنیان در مسیر موفقیت