خدمات تجاری سازی توسط شبکه ملی توانمندسازی و با توجه به نیاز هر شرکت ارائه می شود.
این خدمات در قالب پروژه ای و با همکاری شرکت های تجاری سازی و توانمندسازی به شرکت دانش بنیان ارائه می گردد. صندوق نوآوری و شکوفایی با ارائه تسهیلات ویژه، حامی شرکت های دانش بنیان جهت بهره مندی از این خدمات اختصاصی می باشد.
همراه شرکت های دانش بنیان در مسیر موفقیت

انواع حمایت های مشوق تجاری سازی