مجموعه کارگاه های توانمندسازی کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی
دفتر توانمندسازی و امور کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای طرح راهبردی توانمندسازی اختصاصی و با هدف با هدف توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های تجاری سازی و کارگزاران بنیان اقدام به ارائه کارگاه های آموزشی می نمایند.
همراه شرکت های تجاری سازی در مسیر موفقیت