مرکز مشاوره تخصصی شکوفایی
دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای طرح راهبردی توانمندسازی اختصاصی و با هدف کمک به حل مشکلات شرکت های دانش بنیان اقدام به ارائه خدمات مشاوره و آموزش استانی در محل مراکز استانها نموده است.
همراه شرکت های دانش بنیان در مسیر موفقیت