در این رویداد نیازهای فناورانه شرکت‌های تابعه سازمان اقتصادی رضوی، گروه تولیدی عالیس، شرکت‌های تابعه هلدینگ غذایی سینا، شرکت مارگارین و گروه تولیدی و پژوهشی زر ارائه شد.