اگر شما یک پژوهشگر مدیریتی هستید که در زمینه توانمندسازی و الگوهای مدیریتی مرتبط با شرکت های دانش بنیان فعالیت می کنید، می توانید پیشنهاد طرح پژوهشی خود را جهت اجرا به صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه نمائید.

در شرایط کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی از پایان نامه های مقطع دکترا و کارشناسی ارشد در این زمینه با در اختیار گذاشتن داده های تجمیعی و موضوعات تحقیق مورد نیاز حمایت می کند.

موضوعات اولویت دار در حوزه توانمندسازی به شرح زیر است.

ردیف عنوان پژوهش برنامه متناظر سطح
1 ابعاد توانمندسازی شرکت های دانش بنیان توانمندسازی پایه کارشناسی ارشد/دکتری
2 عوامل موثر بر توانمندسازی شرکت های دانش بنیان توانمندسازی پایه کارشناسی ارشد/دکتری
3 الگوی توانمندسازی شرکت های دانش بنیان کوچک نوپا؛ نمونه موردی صندوق نوآوری و شکوفایی توانمندسازی پایه کارشناسی ارشد/دکتری
4 الگوی توانمندسازی شرکت های دانش بنیان متوسط و بزرگ؛ نمونه موردی صندوق نوآوری و شکوفایی توانمندسازی پایه کارشناسی ارشد/دکتری
5 الگوی توانمندسازی شرکت های دانش بینان بر اساس الگوهای معماری سازمانی توانمندسازی پایه دکتری
6 الگوی شناسایی نیازهای توانمندسازی شرکت های دانش بنیان توانمندسازی پایه کارشناسی ارشد/دکتری
7 چگونگی تعامل و ورود به شرکت های دانش بینان جهت توانمندسازی توانمندسازی اختصاصی کارشناسی ارشد/دکتری
8 مدل اتصال شرکت های دانش بینان کوچک به شرکت های بزرگ خوشه برتر دکتری
9 مدل ایجاد خوشه های فناوری و نوآوری در شرکت های دانش بنیان نوپا خوشه برتر کارشناسی ارشد/دکتری
10 مدل ارتقاء استانداردهای ملی و بین المللی شرکت های دانش بنیان شرکت رقابت پذیر کارشناسی ارشد/دکتری
11 عوامل موثر بر افزایش رقابت پذیری شرکت های دانش بنیان در سطح ملی شرکت رقابت پذیر کارشناسی ارشد/دکتری
12 عوامل موثر بر افزایش رقابت پذیری شرکت های دانش بنیان در سطح بین المللی شرکت رقابت پذیر کارشناسی ارشد/دکتری
13 الگوی توسعه شرکت های مشاوره مدیریت نوآوری و تجاری سازی بزرگ شبکه ملی توانمندسازی کارشناسی ارشد/دکتری
14 الگوی توسعه شرکت های توانمندسازی شرکت های دانش بنیان شبکه ملی توانمندسازی کارشناسی ارشد/دکتری
15 الگوی ارائه تسهیلات مالی جهت شرکت های تجاری سازی و مدیریت نوآوری شبکه ملی توانمندسازی کارشناسی ارشد/دکتری
16 مدل توسعه شرکت های دانش بنیان از دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی خوشه برتر کارشناسی ارشد/دکتری
17 عوامل موثر بر عدم بزرگ شدن شرکت های مشاوره مدیریت و توانمندسازی در ایران شبکه ملی توانمندسازی کارشناسی ارشد/دکتری
18 عوامل موثر بر تعداد کم شرکت های مدیریت فناوری و نوآوری در کشور شبکه ملی توانمندسازی کارشناسی ارشد/دکتری
19 عوامل موثر بر توسعه مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان کوچک شبکه ملی توانمندسازی کارشناسی ارشد/دکتری
20 الگوی سنجش برنامه های توانمندسازی در شرکت های دانش بنیان شبکه ملی توانمندسازی دکتری
21 الگوی توسعه شرکت های کارگزاری ارزیابی و نظارت طرح های دانش بنیان شبکه ملی توانمندسازی کارشناسی ارشد/دکتری