خدمات یادگیری تا تاریخ  30 اسفند ماه 1395

تعداد دوره های برگزار شده تعداد دوره های آنلاین برگزار شده تعداد دوره های حضوری برگزار شده تعداد کل شرکت کنندگان تعداد شرکت های حاضر در دوره ها متوسط نظرسنجی کیفیت دوره میانگین صرفه جویی دوره های آنلاین(ریال)
35 20 15 827 420 80% 3،300،000،000

 

خدمات مشاوره ساعتی تا تاریخ 30 اسفند ماه 1395

تعداد ساعات مشاوره برگزار شده تعداد ساعات مشاوره آنلاین برگزار شده تعداد کل شرکت های بهره مند از خدمات متوسط نظرسنجی کیفیت دوره میانگین صرفه جویی مشاوره های آنلاین(ریال)
14 6 4 4.7 20،000،000
میزان ساعات مشاوره پیش بینی شده تا پایان سال 1396 1500 ساعت

 

خدمات حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در جوایز ملی و بین المللی تا تاریخ 30 اسفند ماه 1395

عنوان جایزه/جشنواره تعداد درخواست های ارائه شده تعداد درخواست های تعیین تکلیف شده تعداد درخواست های مصوب تعداد درخواست های رد شده میزان تسهیلات مصوب(ریال)
مجموع حمایت از جوایز 78 78 78 0 2،125،000،000

 

 خدمات حمایت از مشاوره و اخذ استانداردهای ملی و بین المللی توسط شرکت های دانش بنیان تا تاریخ 30 اسفند ماه  1395

نوع خدمت تعداد درخواست های ارائه شده تعداد درخواست های تعیین تکلیف شده تعداد درخواست های مصوب تعداد درخواست های رد شده میزان تسهیلات مصوب(ریال)
مشاوره و اخذ

ISO 9000

58 58 49 9 1،960،000،000
مشاوره و اخذ

ISO 14000

9 9 7 2 640،000،000
مشاوره و اخذ

OHSAS 18000

20 20 14 6 920،000،000
مشاوره و اخذ

ISO 13485

18 18 16 2 640،000،000
مشاوره و اخذ

مجموعه استانداردهای IMS

55 55 55 0 6،360،000،000
مشاوره و اخذ

نشان ملی استاندارد

46 46 46 0 3،760،000،000
اخذ استاندارد و مجوز تخصصی 48 48 31 17 620،000،000
مجموع حمایت از استانداردها 254 254 218 36 14،900،000،000

 

وضعیت پرتال توانمندسازی و شبکه اجتماعی تا تاریخ 30 اسفند ماه  1395

فعالیت وضعیت
تعداد اعضای شبکه ملی توانمندسازی حقوقی 43 شرکت عضو شبکه می باشند.
آمار بازدید از پورتال از 23 خرداد ماه 1395 تاکنون کل: 19935
آمار درخواست دریافت خدمات از طریق پرتال 100%
آمار تعداد شرکت های عضو شبکه های اجتماعی دفتر توانمندسازی 869 شرکت