گزارش عملکرد دفتر توانمندسازی تا پایان سال 1395 به تفکیک خدمات ارائه شده به شرکت های دانش بنیان منتشر شده است. ارائه گسترده خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی از تیرماه سال 1395 آغاز گردید.

گزارش عملکرد دفتر توانمندسازی در حوزه های خدمات یادگیری، استانداردها و جوایز، مشاوره ساعتی  ارائه شده است.

برای مشاهده و دریافت  گزارش عملکرد لطفا بر روی لینک زیر  کلیک نمایید.

 

CBD-summary-report-30-12-95