%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-2016-2017

 

مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خود The Global Competitiveness Report 2017-2016 ، رقابت‌پذیرترین اقتصادهای جهان را معرفی کرد که در این گزارش، ایران باوجود افزایش 0.3 نمره اما  با 2 پله سقوط نسبت به گزارش سال گذشته، در رده هفتادوششم جهان قرار گرفت.
ranking-compare

 

تحلیل وضعیت ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی 2016-2017

مطالعه اولیه تغییرات ارکان ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی و مقایسه آن با گزارش سال گذشته،حاکی از آن است که بیشترین سقوط رتبه‌ای ایران در رکن محیط اقتصاد کلان  رخ داده است که کشور با 0.2 واحد کاهش امتیاز، 6 پله سقوط نموده است. دو رکن بهداشت و آموزش ابتدایی و کارایی بازار کالاها نیز هرکدام دو رتبه نزول داشته‌اند که نزول این سه رکن مجموعاً سبب کاهش رتبه کلی ایران به میزان 2 واحد گشته است. این حالت در شرایطی به دست آمده است که رتبه ایران در8 رکن از 12 رکن صعود داشته و تنها در یک رکن بدون تغییر باقی‌مانده است. بیشترین صعود را رکن آموزش عالی با 0.3 واحد افزایش امتیاز به میزان 9 پله داشته است. پس از این رکن، رکن‌های نهادها، زیرساخت‌ها و کارایی بازار نیروی کار هر کدام 4 رتبه و رکن‌های توسعه بازار مالی، آمادگی فناورانه، پیچیدگی کسب‌وکار و نوآوری هرکدام به ترتیب 3، 2، 1 و 1 رتبه بهبود داشته‌اند و تنها رکن اندازه بازار هیچ‌گونه تغییر رتبه‌ای نداشته است.

photo_2016-09-29_17-01-30

 

 

رتبه بندی کامل کشورها در گزارش رقابت پذیری جهانی 2016-2017

gciranking-cbd-nsfund

فایل کامل و اصلی گزارش رقابت پذیری جهانی 2016-2017

برای دانلود کلیک کنید