کتابخانه مجازی پرتال توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی سعی نموده است مجموعه ای از مستندات را با توجه به نیازهای شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف گردآوری نماید و در اختیار آنها قرار دهد.