در صورتی که خدمت توانمندساز مد نظر شما در فهرست خدمات ارائه شده فعلی وجود ندارد، آن را به ما معرفی کنید تا در صورت امکان آن خدمت را ارائه کنیم.

حوزه توانمندسازی :
نام :
نام خانوادگي :
شماره موبايل :
ايميل :
محتوای خدمت مورد نیاز :
کليه قوانين و مقررات مربوط به استفاده از خدمات توانمندسازي صندوق نوآوري و شکوفايي را قبول دارم. (مشاهده قوانين و مقررات)