ثبت نام در پرتال توانمندسازی برای دریافت هر نوع خدمتی، به منزله تائید ارائه خدمت توانمندسازی از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی نمی باشد و تنها در صورت تائید کارشناس دفتر توانمندسازی صندوق و ارائه تائیدیه دریافت خدمت از طریق پرتال توانمندسازی به کارگزاران، تائیدیه دریافت خدمت نهایی می گردد.

در خدمات تائید شده از طرف صندوق نوآوری و شکوفای به هر دلیلی که امکان ارائه خدمت مقدور نباشد، از طریق پرتال توانمندسازی به کارگزاران اطلاع رسانی می گردد.

تنها مسیر جهت دریافت خدمات توانمندسازی توسط کارگزاران ثبت نام از طریق پرتال توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد.

کارگزاران، مالکیت فکری و معنوی خدمات ارائه شده در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت های ارائه دهنده خدمت را رعایت می نمایند.

کارگزاران متعهد می شوند که فقط خود کارمند از خدمات توانمندسازی استفاده نمایند و در صورت اثبات خلاف آن بر اساس تشخیص کارشناسان صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق نوآوری و شکوفایی را جهت انجام اقدامات آتی جهت عدم ارائه خدمات توانمندسازی و جبران خسارات مرتبط دارای حق می داند.

کارگزاران تمامی موارد مرتبط با معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت را در هر خدمت رعایت نموده و در صورت اثبات خلاف آن بر اساس تشخیص کارشناسان صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق نوآوری و شکوفایی را جهت انجام اقدامات آتی جهت عدم ارائه خدمات توانمندسازی و جبران خسارات مرتبط دارای حق می داند.

صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز به بهره گیری و بهره برداری از اطلاعات مرتبط با استفاده از خدمات توانمندسازی توسط کارگزاران می باشد.

بندهای مرتبط با قوانین و مقررات دریافت خدمات توانمندسازی از صندوق نوآوری و شکوفایی مشمول کلیه کارگزاران می شود.