– ثبت نام در پرتال توانمندسازی برای دریافت هر نوع خدمتی، به منزله تائید ارائه خدمت توانمندسازی از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی نمی باشد و تنها در صورت تائید کارشناس دفتر توانمندسازی صندوق و ارائه تائیدیه دریافت خدمت از طریق پرتال توانمندسازی به شرکت دانش بنیان، تائیدیه دریافت خدمت نهایی می گردد.

–  در خدمات تائید شده از طرف صندوق نوآوری و شکوفای به هر دلیلی که امکان ارائه خدمت مقدور نباشد، از طریق پرتال توانمندسازی به شرکت های دانش بنیان اطلاع رسانی می گردد و میزان اعتبار کسر شده به اعتبار توانمندسازی شرکت دانش بنیان بازگردانده می شود.

– میزان اعتبار تخصیص داده شده به شرکت های دانش بنیان، در هر زمان و به هر دلیلی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی قابل افزایش یا کاهش می باشد و شرکت دانش بنیان نسبت به آن حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

– صندوق نوآوری و شکوفایی در تلاش است تا از طریق بررسی های کارشناسی بهترین خدمات توانمندسازی ارائه شده توسط شرکت های تجاری سازی و توانمندسازی را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهد ولی با این وجود مسئولیت انتخاب خدمت متناسب و مجری مناسب و با کیفیت در پرتال توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی بر عهده شرکت دانش بنیان است و صندوق نوآوری و شکوفایی در این زمینه مسئولیتی ندارد و تنها بر اساس گزارشات و نظرسنجی از شرکت های دانش بنیان و بررسی های کارشناسی اقدام به انجام اصلاحات در خدمات آتی می نماید.

– تنها مسیر جهت دریافت خدمات توانمندسازی توسط شرکت های دانش بنیان ثبت نام از طریق پرتال توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد.

– شرکت های دانش بنیان، مالکیت فکری و معنوی خدمات ارائه شده در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت های ارائه دهنده خدمت را رعایت می نمایند.

– شرکت های دانش بنیان متعهد می شوند که فقط خود شرکت و کارکنان آن از خدمات توانمندسازی استفاده نمایند و در صورت اثبات خلاف آن بر اساس تشخیص کارشناسان صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق نوآوری و شکوفایی را جهت انجام اقدامات آتی جهت عدم ارائه خدمات توانمندسازی و جبران خسارات مرتبط دارای حق می داند.

– شرکت های دانش بنیان تمامی موارد مرتبط با معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت را در هر خدمت رعایت نموده و در صورت اثبات خلاف آن بر اساس تشخیص کارشناسان صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق نوآوری و شکوفایی را جهت انجام اقدامات آتی جهت عدم ارائه خدمات توانمندسازی و جبران خسارات مرتبط دارای حق می داند.

– صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز به بهره گیری و بهره برداری از اطلاعات مرتبط با استفاده از خدمات توانمندسازی توسط شرکت های دانش بنیان می باشد.

– بندهای مرتبط با قوانین و مقررات دریافت خدمات توانمندسازی از صندوق نوآوری و شکوفایی مشمول کلیه شرکت های دانش بنیان می شود.