شرکت های تجاری سازی که در حوزه توانمندسازی شرکت های دانش بنیان دارای تخصص می باشند، با حضور در شبکه ملی توانمندسازی می توانند خدمات خود را به شرکت های دانش بنیان معرفی نموده و ارائه نمایند.
حوزه های ارائه خدمت توسط شبکه ملی توانمندسازی به شرکت های دانش بنیان در بخش های زیر است:

-خدمات یادگیری (اعم از خدمات آموزشی، کارگاهی، سمینار و کنفرانس)

-خدمات مشاوره ساعتی (جهت حل مشکل ها و مسائل جاری شرکت های دانش بنیان)

-خدمات حمایتی از زیرساخت های رقابتی (جهت دریافت استانداردها و جوایز ملی و بین المللی توسط -شرکت های دانش بنیان)

-خدمات تجاری سازی (که فعالیت های آن به صورت پروژه ای تعریف می شود.)

-خدمات تدوین برنامه های راهبردی (مرتبط با خوشه های فناوری شکل گرفته در صندوق)

خدمات حوزه یادگیری و مشاوره ساعتی به صورت آنلاین نیز قابل ارائه است و زیر ساخت آنلاین نیز توسط صندوق نوآوری و شکوفایی در اختیار شرکت های تجاری سازی جهت ارائه خدمت به شرکت های دانش بنیان به طور رایگان قرار خواهد گرفت.

commercialization