شبکه ملی توانمندسازی، شامل شرکت های مدیریت فناوری و تجاری سازی، مشاوره مدیریت و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان می باشد که خدمات خود را از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه می نمایند. اعضای شبکه ملی توانمندسازی از جمع مجرب ترین شرکت های تجاری سازی و مشاوره مدیریت جهت ارائه خدمات توانمندساز به شرکت های دانش بنیان انتخاب شده اند. شرکت های ارائه دهنده خدمات توانمندساز می توانند از طریق ثبت نام در شبکه ملی توانمندسازی و در صورت داشتن شرایط، مجوز حضور در شبکه ملی توانمندسازیرا از  دفتر توانمندسازی صندوق جهت ارائه خدمات خود به شرکت های دانش بنیان مطابق آیین نامه های موجوددریافت نمایند.
توجه مهم : شبکه ملی توانمندسازی شامل شرکت های مدیریت فناوری و تجاری سازی، مشاوره مدیریت و توانمندسازی می باشد
شرکت های دانش بنیان لطفا ثبت نام نکنند.

شرکت های متقاضی پس از ثبت نام در سایت ، حتما کاربرگ درخواست (حقیقی یا حقوقی) را دریافت و تکمیل نموده و به tavanmandsazi@nsfund.ir ایمیل نمایند .