تیر 1396
عنوان خدمت : مدیریت جلسات تجاری و زبان بدن نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 96/4/22معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
ثبت نام کد خدمت : 1110026
عنوان خدمت : تکالیف مالیاتی شرکت های دانش بنیان نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 96/4/17معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110025
تیر 1396
عنوان خدمت : قراردادهای انتقال فناوری نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : 1110024 نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 96/2/27معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مدلسازی مالی با نرم افزار اکسل نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : گروه مالی شریف نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 96/02/11 الی 96/2/15معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020021
عنوان خدمت : اصول قیمت گذاری محصول و بهای تمام شده نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 96/2/13معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020020
عنوان خدمت : مدیریت منابع انسانی شرکت های دانش بنیان نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : 95/10/27معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110026
عنوان خدمت : آشنایی با ثبت اختراع خارجی و استراتژی های ثبت اختراع نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 95/10/16معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020011
عنوان خدمت : برنامه ریزی و کنترل پروژه بر اساس PMBOK نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 95/10/8 و 95/10/22معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020009
عنوان خدمت : اصول تدوین قراردادها نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 95/11/28معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020015
عنوان خدمت : اصول مدیریت مالی برای شرکت های دانش بنیان نوپا نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : 95/12/11معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : تجزیه و تحلیل صورت های مالی نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 95/11/14معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020013
عنوان خدمت : نواوری در مدل کسب و کار در شرکت های کوچک و متوسط ایرانی نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : مرکز پزوهشی مدیریت راهبردی و فناوری آینده اندیشان نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 96/2/16 و 96/2/17معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020022
عنوان خدمت : مبانی مدیریت فناوری نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت سنجش فناوری خاورمیانه نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 95/12/19معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020019
عنوان خدمت : مدیریت تحقیق و توسعه در بنگاه های دانش بنیان نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 95/12/15معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020016
عنوان خدمت : روند توسعه محصولات جدید نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 95/11/26معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020020
عنوان خدمت : اصول تحقیقات بازار داخلی نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 96/2/21معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020024
تیر 1396
عنوان خدمت : بازاریابی اینترنتی محصولات نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : 95/11/19معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110029
عنوان خدمت : مدیریت ارتباط با مشتری CRM نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 95/11/06معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020017
عنوان خدمت : اصول و فنون مذاکرات داخلی نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 95/10/30معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020008
عنوان خدمت : آشنایی با اصول تحقیقات بازار داخلی نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 95/09/04معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020006
بهمن 1395
عنوان خدمت : نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
ثبت نام کد خدمت :
بهمن 1395
عنوان خدمت : آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : دوشنبه 95/11/25، ساعت 12:30-11معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110035
دی 1395
عنوان خدمت : آشنایی با استانداردهای IMS نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : یکشنبه 95/11/17، ساعت 9 الی 11معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110033
آذر 1395
عنوان خدمت : مطالعات امکانسنجی نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت سنجش فناوری خاورمیانه نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : دوشنبه 95/09/29، ساعت 12:30-8:30معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110025
عنوان خدمت : آشنایی با استاندارد تخصصی 17025 نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : دوشنبه 95/12/16، ساعت14 الی 16معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110032
عنوان خدمت : آشنایی با استاندارد تخصصی 27000 نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : دوشنبه 95/12/16، ساعت 10 الی 12معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110034
عنوان خدمت : تجاری سازی اختراعات و ثبت جهانی برند طبق معاهده TRIPS نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : چهارشنبه 95/10/08، ساعت 14 الی 18معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020018
آذر 1395
عنوان خدمت : مکانیزم های توسعه شرکت های دانش بنیان نوپا نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : سه شنبه 95/9/16-ساعت 15 الی 19معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020017
آذر 1395
عنوان خدمت : آشنایی با مدل کسب و کار نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : یک شنبه 95/09/21- ساعت 9:30 الی 12:30معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110024
آبان 1395
عنوان خدمت : آشنایی با اسناد و بروات تجاری نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : 95/08/26- ساعت 12-10معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110022
عنوان خدمت : برندینگ نوع خدمت : کارگاه آموزشی ارائه دهنده خدمت : تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 95/08/20معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020005
آبان 1395
عنوان خدمت : آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : 95/08/15-ساعت 13-11،اردبیل،آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی،زنجان،همدانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110021
عنوان خدمت : آشنایی با استانداردهای ISO 9001,ISO 14001 , OHSAS 18001 نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : یکشنبه 95/08/9- ساعت 11-9معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110020
مهر 1395
عنوان خدمت : استراتژی نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : مهندس اشرفی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
ثبت نام کد خدمت : 11111
مهر 1395
عنوان خدمت : آشنایی با خدمات لیزینگ و ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : 95/07/13-ساعت 15 الی 17معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110019
مرداد 1395
عنوان خدمت : آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (تهران) نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : 95/06/9، ساعت 16-14معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110018
مرداد 1395
عنوان خدمت : عارضه یابی و چالش های مدیریت سازمان و ارائه راهکارهای مدیریتی نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : 95/06/07، ساعت 12-8معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
ثبت نام کد خدمت : 2100002
مرداد 1395
عنوان خدمت : آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : 95/05/26، ساعت 16-14،خراسان شمالی،خراسان رضوی، سمنان، گلستان و مازندرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110016
عنوان خدمت : مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK نوع خدمت : کارگاه آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 95/06/25 و 95/07/1- تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020004
عنوان خدمت : آشنایی با اصول تحقیقات بازار داخلی نوع خدمت : کارگاه آموزشی ارائه دهنده خدمت : شرکت تجارت هوشمند هیراد نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : 95/06/11- تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020003
مرداد 1395
عنوان خدمت : آشنایی با استانداردهای ISO 9001,ISO 14001 , OHSAS 18001 نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : 95/06/17، ساعت 17:30-15:30معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110017
مرداد 1395
عنوان خدمت : تسهیلات توانمندساز اخذ مشاوره و دریافت استاندارد IMS (9001-14001-18001) برای اولین بار نوع خدمت : اخذ استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت : 3000015
تیر 1395
عنوان خدمت : آشنایی با استانداردهای ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001 نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : 95/05/05-ساعت 17:30-15:30معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110015
خرداد 1395
عنوان خدمت : آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : 95/04/1، ساعت 16-14،سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و بوشهرمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110002
خرداد 1395
عنوان خدمت : ترسیم و پیاده سازی نقشه راه فناوری نوع خدمت : کارگاه آموزشی ارائه دهنده خدمت : انجمن مدیریت فناوری ایران نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : انجمن مدیریت فناوری ایران،95/05/14، ساعت 16-8معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020002
عنوان خدمت : عارضه یابی و چالش های مدیریت سازمان و ارائه راهکارهای مدیریتی نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : صندوق نوآوری و شکوفایی،95/05/10، ساعت 12:30-8معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 2000001
عنوان خدمت : تجاری سازی فناوری نوع خدمت : کارگاه آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : صندوق نوآوری و شکوفایی،95/05/14،ساعت 13-8:30معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1020001
عنوان خدمت : آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (اصفهان) نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : 95/04/29-ساعت 16-14معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110014
خرداد 1395
عنوان خدمت : فرایند ثبت اختراع نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : کانون پتنت ایران نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : 95/04/22، ساعت 11-9معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110003
عنوان خدمت : عارضه یابی و چالش های مدیریت سازمان و ارائه راهکارهای مدیریتی نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : 95/04/20، ساعت 12-8معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 2100001
عنوان خدمت : آشنایی با الزامات استانداردهای ISO 9001,ISO 14001 OHSAS 18001 نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : 95/04/14معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت : 1110004
خرداد 1395
عنوان خدمت : دریافت مشاوره و ثبت برند و اخذ نشان ملی استاندارد برای اولین بار نوع خدمت : اخذ استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت : 3000014
عنوان خدمت : اخذ استاندارد تخصصی برای اولین بار نوع خدمت : اخذ استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت : 3000013
عنوان خدمت : اخذ استاندارد 13485 برای اولین بار نوع خدمت : اخذ استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت : 3000012
عنوان خدمت : اخذ استاندارد OHSAS 18001 برای اولین بار نوع خدمت : اخذ استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت : 3000011
عنوان خدمت : اخذ استاندارد ایزو 14001 برای اولین بار نوع خدمت : اخذ استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت : 3000010
عنوان خدمت : اخذ استاندارد ایزو 9001 برای اولین بار نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت : 3000009
عنوان خدمت : دریافت تأییدیه مراقبتی استاندارد ایزو 13485 نوع خدمت : اخذ استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت : 3000008
عنوان خدمت : دریافت تأییدیه مراقبتی استاندارد OHSAS 18001 نوع خدمت : اخذ استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت : 3000007
عنوان خدمت : دریافت تأییدیه مراقبتی استاندارد ایزو 14001 نوع خدمت : اخذ استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت : 3000006
عنوان خدمت : دریافت تأییدیه ممیزی مراقبتی ایزو 9001 نوع خدمت : اخذ استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت : 3000005
عنوان خدمت : دریافت مشاوره و اخذ استاندارد ایزو 13485 برای اولین بار نوع خدمت : اخذ استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت : 3000004
عنوان خدمت : دریافت مشاوره و اخذ استاندارد OHSAS 18001 برای اولین بار نوع خدمت : اخذ استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت : 3000003
عنوان خدمت : دریافت مشاوره و اخذ استاندارد ایزو 14001 برای اولین بار نوع خدمت : اخذ استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت : 3000002
عنوان خدمت : دریافت مشاوره و اخذ استاندارد ایزو 9001 برای اولین بار نوع خدمت : اخذ استانداردهای ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : صندوق نوآوری و شکوفایی نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت : 3000001
اردیبهشت 1395
عنوان خدمت : آشنایی با فرایند ثبت اختراع نوع خدمت : دوره آموزشی ارائه دهنده خدمت : کانون پتنت ایران نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
اردیبهشت 1395
عنوان خدمت : مشاوره اصول همکاری بین المللی نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره قراردادهای فناوری نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره ثبت اختراع نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره بیمه نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره مالیاتی نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره تامین مالی نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره تکنیک ها و مذاکرات موفق فروش نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره نحوه جذب نیروی انسانی نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره طراحی ساختار نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره بررسی محدود و محتوای پروژه (Project Scope Management) و استاندارد ایجاد ساختار شکست کار (WBS) نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره برون سپاری نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره دریافت ایزو 9000 نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره دریافت استانداردهای بین المللی نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره تولید محصول جدید نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره اصول قیمت گذاری محصول نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره بازاریابی و تبلیغات نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره تجاری سازی فناوری نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره ارزشگذاری فناوری نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره استقرار نظام مدیریت فناوری نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری IRAMIT نوع خدمت : حضور در جوایز ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : انجمن مدیریت فناوری ایران نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
ثبت نام کد خدمت : 3100001
عنوان خدمت : مسابقه ملی بهره وری نوع خدمت : حضور در جوایز ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : جشنواره ملی بهره وری نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
ثبت نام کد خدمت : 3100002
عنوان خدمت : اصول همکاری بین المللی نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : طراحی ساختار سازمانی نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره تهیه طرح کسب و کار نوع خدمت : مشاوره ساعتی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
برگزار شده کد خدمت :
عنوان خدمت : تعیین سطح بلوغ صادراتی نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : اجرای امور حسابداری، مالی و مالیاتی نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : ایجاد سامانه آموزش آنلاین نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : طبقه بندی مشاغل نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : طراحی فرآیندهای کسب و کار نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : آشنایی و کاربرد عملی TRIZ نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : رویکرد حل مسئله با متدولوژي شش سیگما نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Minitab نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : کنترل فرآیند آماری SPC نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : طراحی صنعتی نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : طراحی پرتفولیوی محصولات نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : ثبت علامت و نام تجاری نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : تحقیقات بازار نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : ارزشگذاری فناوری نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : تدوین قراردادهای انتقال فناوری نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : مشاوره انتقال فناوری نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : ممیزی و ارزیابی فناوری نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : تحلیل پتنت نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : مطالعات امکان پذیری نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : حضوری زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : تهیه طرح کسب و کار نوع خدمت : نوآوری و تجاری سازی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :
عنوان خدمت : تدوین استراتژی سازمانی نوع خدمت : کارگاه آموزشی ارائه دهنده خدمت : - نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : تهرانمعرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
تکمیل ظرفیت کد خدمت :