دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس مطالعات بین المللی و ملی و با استفاده از نظرات مشاوران مجرب، اقدام به تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی جهت ارائه مشوق ها و تسهیلات توانمندساز به شرکت های دانش بنیان نموده است. بر این اساس هفت طرح راهبردی با عناوین توانمندسازی پایه، توانمندسازی اختصاصی، خوشه برتر، شرکت رقابت پذیر، کارگزار راهنما، شبکه ملی توانمندسازی و پیمایش هدفمند به همراه 46 برنامه عملیاتی برای تحقق اهداف چهارگانه ذیل طراحی گردید.

– هدف اول: ارتقاء توانمندی های شرکت های دانش بنیان از زمان آغاز تا پایان تعامل با صندوق نوآوری و شکوفایی در ابعاد مختلف، جهت تحقق رشد پایدار آنها در تمامی مناطق ایران

– هدف دوم: حمایت از شکل گیری خوشه های فناوری و نوآوری شرکت های دانش بنیان در راستای ارتقاء توانمندی های مکمل و تکمیل زنجیره ارزش خوشه ها

– هدف سوم: حمایت از ایجاد زیرساخت ها و استانداردهای ملی و بین المللی جهت ارتقاء توانمندی های شرکت های دانش بنیان جهت رقابت پذیری در سطح ملی و بین المللی

– هدف چهارم: حمایت از تقویت و شکل گیری اکوسیستم مجموعه های توانمندساز شرکت های دانش بنیان اعم از شرکت های خدمات تجاری سازی، کارگزاران صندوق و صندوق های همکار و نهادهای واسط در تمامی مناطق ایران

طرح های راهبردی توانمند سازی شرکت های دانش بنیان

طرح راهبردی توانمندسازی پایه

در طرح راهبردی توانمندسازی پایه، چشم انداز اصلی توانمند نمودن شرکت های دانش بنیان در ساختارهای پایه ای حضور در یک کسب و کار حرفه ای مبتنی بر فناوری و نوآوری می باشد. به همین جهت عمده برنامه های مد نظر در این طرح راهبردی بر پایه آگاه سازی و تقویت توانمندی های بنیادی شرکت های دانش بنیان از طریق آموزش های مستمر استوار است.

طرح راهبردی توانمندسازی اختصاصی

در این طرح با افزایش شناخت صندوق از توانمندی های شرکت های دانش بنیان و همچنین گسترش ارتباطات صندوق و شرکت دانش بنیان، خدمات توانمندسازی ویژه ای ارائه می شود و این خدمت به صورت اختصاصی با توجه به توانمندی های هر شرکت می باشد.

طرح راهبردی شرکت رقابت پذیر

این طرح با چشم انداز افزایش ظرفیت رقابت پذیری شرکت های دانش بنیان از طریق تشویق شرکت ها به اخذ استانداردهای بین المللی و حضور در جوایز ملی و بین المللی، اجرا می گردد. در این طرح، نقشه استانداردهای دانش بنیان که به تناسب حوزه فعالیت شرکت، سایز شرکت و محصول شرکت طراحی شده است، مرجع تصمیم گیری برای ارائه تسهیلات در حوزه استانداردها می باشد.

طرح خوشه برتر

این طرح تمرکز خود را بر خوشه های فناوری و نوآوری شکل گرفته در صندوق اختصاص داده است. دو فعالیت اصلی در این طرح راهبردی، تهیه ره نگاشت های فناوری هر خوشه و نحوه اتصال شرکت های کوچک به بزرگ تر می باشد.

طرح های کارگزار راهنما، پیمایش هدفمند و شبکه ملی توانمندسازی

سه طرح راهبردی کارگزار راهنما، پیمایش هدفمند و شبکه ملی توانمندسازی، متمرکز بر زیرساخت های شناخت و اجرایی سازی توانمندسازی برای شرکت های دانش بنیان می باشد. در طرح کارگزار راهنما صندوق تلاش می نماید با آگاهی بخشی و توانمندسازی کارگزاران، ارزیابان و ناظران خود از ظرفیت این مجموعه ها در شناخت توانمندی های مورد نیاز شرکت های دانش بنیان بهره ببرد. همچنین در طرح پیمایش هدفمند نیز به صورت دوره ای نیازمندی های توانمندسازی از شرکت های دانش بنیان دریافت می شود. در طرح شبکه ملی توانمندسازی، تمرکز بر ایجاد شبکه ای کاری از شرکت های توانمندسازی و تجاری سازی برای ارائه خدمت به شرکت های دانش بنیان می باشد. در این طرح زیرساخت مجازی نیز برای ارتباط مستمر با شرکت های دانش بنیان در حوزه توانمندسازی پیش بینی شده است.