کد عنوان نوع مستند نویسنده سال انتشار زبان دانلود
4198 تامین مالی نوآوری مبتنی بر نظریه تامین مالی مرحله ای : نظام مالی نوآوری ایران مقاله ابوجعفری - شعبان الهی- پیغامی - یاوری 1393 فارسی دانلود
4188 Organizational Capabilities: Some reflections on the concept مقاله Gerd Schienstock 1392 انگلیسی دانلود
4189 Monitoring Guidelines of Capacity Development in Global Environment Facility’s (GEF) Operations مستند کاربردی undp - unep 1392 انگلیسی دانلود
4192 Four top-team imperatives for capability building- مستند کاربردی bcg 1394 انگلیسی دانلود
4180 Creating Organizational Capability in New Businesses: Building Sets of Complementary Capabilities کتاب Anjali Bakhru, Robert M. Grant 1399 انگلیسی دانلود
4179 مفاهیم و راهنمای مدیریت پروژه کتاب موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (متن) 1391 فارسی دانلود
4126 Business Capability Management: Your Key to the Business Board Room مستند کاربردی Ulrich Kalex alfabet AG 1394 انگلیسی دانلود
4121 Role of Venture Capitalists in Innovation Network مقاله Jian GAO 1394 انگلیسی دانلود
4117 Organisational Capability Analysis مقاله AnalysisDr. M.ThenmozhiProfessorDepartment 1394 انگلیسی دانلود
4113 Organizational Capabilities Matter مستند کاربردی Boston Consulting Group (BCG) 1391 انگلیسی دانلود
4020 Capacity Development PrimerReport-UNDP مستند کاربردی UNDP 1394 انگلیسی دانلود
3507 Capacity Assessment PRACTICE NOTE-UNDP کتاب UNDP 1388 انگلیسی دانلود