کد عنوان نوع مستند نویسنده سال انتشار زبان دانلود
15827 برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت رفتار سازمانی دانلود
15801 برگزاری کارگاه آموزشی حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری دانلود
15793 برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی ویژه شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی دانلود
15786 برگزاری کارگاه آموزشی ارتقای مهارت های فروش دانلود
15776 دکتر علی وحدت به عنوان « رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی» منصوب شد دانلود
15770 برگزاری نشست آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور روسیه دانلود
15763 برگزاری کارگاه آموزشی اندازه گیری و تحلیل رضایت مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتریان دانلود
15752 حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در دوره آموزشی MBA با رویکرد مدیریت فناوری و نوآوری دانلود
15748 ارائه 5 میلیارد تومان خدمات توانمندسازی به بیش از 2100 شرکت دانش‌بنیان دانلود
15741 برگزاری دوره آموزشی اصول مکاتبات بازرگانی دانلود
15734 برگزاری کارگاه آموزشی حاکمیت شرکتی ویژه شرکت های دانش بنیان استان فارس دانلود
15727 برگزاری کارگاه آموزشی توسعه نوآوری در شرکت ها ویژه شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی دانلود
15719 برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی دانلود
15714 برگزاری کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل دانلود
15708 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قراردادهای پیمانکاری در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی دانلود
15700 تقویم خدمات یادگیری موردحمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در پاییز 97 دانلود
15643 برگزاری نشست آموزشی آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور ترکیه دانلود
11802 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11801 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11800 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11799 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11798 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11797 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11796 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11795 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11794 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11793 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11792 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11791 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11790 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11789 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11788 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11787 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11786 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11785 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11784 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11783 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11782 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11781 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11780 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11779 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11778 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11777 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11776 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11775 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11774 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11773 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11772 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11771 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11770 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11769 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11768 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11767 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11766 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11765 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11764 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11763 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11762 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11761 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11760 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11759 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11758 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11757 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11756 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11755 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11754 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11753 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11752 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11751 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11750 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11749 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11748 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11747 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11746 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11745 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11744 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11743 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11742 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11741 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11740 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11739 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11738 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11737 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11736 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11735 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11734 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11733 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11732 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11731 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11730 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11729 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11728 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11727 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11726 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11725 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11724 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11723 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11722 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11721 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11720 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11719 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11718 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11717 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11716 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11715 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11714 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11713 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11712 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11711 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11710 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11709 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11708 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11707 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11706 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11705 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11704 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11703 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11702 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11701 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11700 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11699 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11698 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11697 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11696 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11695 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11694 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11693 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11692 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11691 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11690 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11689 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11688 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11687 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11686 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11685 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11684 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11683 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11682 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11681 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11680 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11679 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11678 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11677 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11676 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11675 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11674 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11673 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11672 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11671 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11670 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11669 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11668 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11667 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11666 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11665 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11664 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11663 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11662 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11661 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11660 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11659 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11658 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11657 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11656 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11655 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11654 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11653 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11652 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11651 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11650 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11649 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11648 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11647 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11646 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11645 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11644 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11643 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11642 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11641 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11640 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11639 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11638 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11637 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11636 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11635 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11634 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11633 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11632 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11631 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11630 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11629 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11628 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11627 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11626 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11625 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11624 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11623 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11622 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11621 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11620 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11619 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11618 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11617 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11616 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11615 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11614 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11613 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11612 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11611 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11610 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11609 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11608 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11607 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11606 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11605 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11604 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11603 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11602 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11601 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11600 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11599 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11598 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11597 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11596 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11595 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11594 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11593 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11592 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11591 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11590 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11589 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11588 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11587 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11586 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11585 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11584 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11583 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11582 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11581 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11580 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11579 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11578 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11577 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11576 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11575 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11574 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11573 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11572 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11571 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11570 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11569 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11568 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11567 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11566 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11565 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11564 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11563 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11562 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11561 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11560 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11559 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11558 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11557 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11556 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11555 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11554 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11553 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11552 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11551 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11550 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11549 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11548 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11547 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11546 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11545 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11544 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11543 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11542 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11541 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11540 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11539 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11538 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11537 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11536 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11535 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11534 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11533 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11532 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11531 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11530 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11529 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11528 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11527 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11526 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11525 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11524 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11523 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11522 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11521 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11520 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11519 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11518 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11517 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11516 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11515 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11514 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11513 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11512 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11511 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11510 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11509 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11508 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11507 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11506 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11505 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11504 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11503 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11502 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11501 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11500 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11499 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11498 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11497 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11496 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11495 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11494 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11493 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11492 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11491 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11490 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11489 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11488 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11487 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11486 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11485 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11484 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11483 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11482 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11481 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11480 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11479 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11478 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11477 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11476 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11475 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11474 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11473 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11472 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11471 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11470 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11469 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11468 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11467 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11466 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11465 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11464 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11463 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11462 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11461 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11460 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11459 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11458 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11457 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11456 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11455 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11454 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11453 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11452 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11451 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11450 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11449 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11448 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11447 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11446 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11445 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11444 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11443 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11442 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11441 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11440 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11439 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11438 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11437 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11436 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11435 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11434 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11433 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11432 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11431 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11430 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11429 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11428 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11427 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11426 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11425 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11424 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11423 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11422 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11421 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11420 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11419 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11418 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11417 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11416 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11415 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11414 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11413 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11412 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11411 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11410 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11409 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11408 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11407 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11406 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11405 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11404 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11403 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11402 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11401 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11400 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11399 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11398 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11397 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11396 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11395 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11394 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11393 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11392 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11391 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11390 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11389 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11388 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11387 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11386 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11385 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11384 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11383 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11382 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11381 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11380 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11379 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11378 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11377 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11376 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11375 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11374 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11373 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11372 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11371 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11370 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11369 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11368 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11367 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11366 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11365 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11364 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11363 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11362 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11361 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11360 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11359 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11358 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11357 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11356 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11355 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11354 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11353 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11352 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11351 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11350 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11349 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11348 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11347 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11346 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11345 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11344 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11343 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11342 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11341 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11340 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11339 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11338 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11337 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11336 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11335 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11334 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11333 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11332 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11331 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11330 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11329 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11328 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11327 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11326 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11325 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11324 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11323 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11322 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11321 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11320 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11319 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11318 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11317 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11316 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11315 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11314 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11313 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11312 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11311 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11310 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11309 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11308 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11307 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11306 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11305 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11304 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11303 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11302 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11301 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11300 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11299 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11298 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11297 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11296 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11295 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11294 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11293 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11292 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11291 پیشنهاد خدمت توانمندساز دانلود
11283 برگزاری دوره آموزشی مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمانها دانلود
4124 توانمند سازی چیست؟ دانلود
11271 برگزاری نشست آموزشی آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور چین دانلود
11243 برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت نوآوری در توسعه محصول دانلود
11205 برگزاری کارگاه آموزشی هوشمندسازی کسب و کار با استفاده از نرم افزار Microsoft Power BI دانلود
11232 برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بازاریابی و فروش با رویکرد انتخاب استراتژی های بازاریابی دانلود
11225 برگزاری کارگاه آموزشی کار تیمی اثربخش ویژه شرکت های دانش بنیان استان یزد دانلود
11217 برگزاری دوره آموزشی مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی ویژه شرکت های دانش بنیان استان یزد دانلود
11214 برگزاری کارگاه آموزشی مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی دانلود
11200 مرحله دوم ارائه خدمت عارضه یابی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان آغاز شد دانلود
11191 پیشنهاد خدمت توانمندساز محمد ولی زاده شرکت پیشگان آزمون افزار یاس دانلود
11139 برگزاری کارگاه آموزشی سرمایه گذاری جسورانه از نمای نزدیک دانلود
11170 برگزاری دوره آموزشی مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی دانلود
11159 برگزاری کارگاه آموزشی مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل دانلود
11151 برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی و بهینه سازی موتورهای جستجو SEO دانلود
11147 برگزاری کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی دانلود
11131 حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی در محل شرکت های دانش بنیان دانلود
11116 برگزاری کارگاه اموزشی راهکارهای انتخاب ورود به بازارهای صادراتی دانلود
11094 برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی دانلود
11087 برگزاری کارگاه آموزشی آموزش بازرگانی بین الملل دانلود
11063 برگزاری کارگاه آموزشی نحوه حضور در مناقصات بین المللی دانلود
11054 برگزاری کارگاه آموزشی استراتژی های مالی کسب و کار دانلود
11040 برگزاری دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی دانلود
11035 پیشنهاد خدمت توانمندساز محمد قدمگاهی دانلود
11019 برگزاری کارگاه آموزشی تحقیق و توسعه و نقش و استمرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور دانلود
11014 برگزاری نشست آموزشی آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور روسیه دانلود
10997 برگزاری کارگاه آموزشی زبان انگلیسی و مکاتبات بازرگانی بین الملل دانلود
10994 برگزاری کارگاه آموزشی روش های متداول پرداخت در تجارت بین الملل با تاکید بر اعتبارات اسنادی دانلود
10979 برگزاری کارگاه آموزشی مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی دانلود
10972 برگزاری دوره آموزشی بازاریابی محتوایی ویژه شرکت های دانش بنیان استان مازندران دانلود
10963 برگزاری کارگاه آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد دانلود
10950 تقویم خدمات یادگیری ویژه شرکت های دانش بنیان در سال 97 دانلود
10860 مدارک لازم برای دریافت حمایت استاندارد و مجوزها (ویژه درخواست های سال 96) دانلود
10869 تعویق فراخوان شرکت های فعال در حوزه خدمات مشاوره و اخذ استاندارهای ملی و بین المللی سال 1397 دانلود
10868 پیشنهاد خدمت توانمندساز حجت فرهانیان دانلود
10334 برگزاری کارگاه آموزشی تکمیل مستندات و دریافت مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی دانلود
10847 برگزاری کارگاه آموزشی روش ها و ابزارهای جذب نیروی انسانی متناسب دانلود
10841 ارائۀ بیش از 9300 نفر ـ ساعت آموزش ‏های مدیریتی ویژۀ شرکت‏های دانش ‏بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی دانلود
10834 برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با ارزهای رمزنگاری شده و تکنولوژی block chain دانلود
9759 حمایت گسترده صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان جهت حضور در 50 نمایشگاه بین المللی داخلی در سال 1397 دانلود
10797 برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین جذب سرمایه گذاری خارجی دانلود
10793 برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری ویژه استان اصفهان دانلود
10781 برگزاری کارگاه آموزشی تحقیقات بازار و اصول بازاریابی حرفه ای ویژه استان اصفهان دانلود
10775 خدمات بدون مرز توانمندسازی شرکت های دانش بنیان دانلود
10767 برگزاری کارگاه آموزشی مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل دانلود
10765 تماس با دبیرخانه جوایز دانلود
10755 برگزاری کارگاه آموزشی اصول تهیه و تنطیم قراردادهای بین المللی دانلود
10009 دهمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : قانون تجارت/ حقوق تجارت دانلود
10746 حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور شرکت های دانش بنیان در جوایز دانلود
10726 فرایند اخذ تسهیلات حمایت حضور در جوایز دانلود
10728 راهنمای ثبت نام در خدمات حمایت از حضور در جوایز دانلود
10675 آغاز ارائه خدمات گسترده مشاوره تخصصی کسب و کار ویژه شرکت های دانش بنیان دانلود
10642 برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل رقبا (شناخت بازار) دانلود
10619 برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتریان دانلود
10608 حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند عارضه یابی شرکت های دانش بنیان دانلود
10599 برگزاری کارگاه آموزشی زبان انگلیسی تجارت و مکاتبات بین الملل دانلود
10530 برگزاری کارگاه آموزشی برندینگ بین الملل دانلود
10519 برگزاری نشست آموزشی آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور ترکیه دانلود
10001 نهمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : دوره جامع بازرگانی خارجی و خرید خارجی دانلود
10507 برگزاری کارگاه آموزشی مهندسی فروش دانلود
10000 هشتمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران :قوانین گمرکی/ فرآیندهای گمرک و تشریفات ترخیص کالا دانلود
10500 برگزاری کارگاه آموزشی قراردادهای پیمانکاری در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی دانلود
10493 برگزاری کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل دانلود
10489 برگزاری کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی دانلود
10486 برگزاری کارگاه آموزشی استفاده موثر از قانون و آیین نامه های مناقصات دانلود
10478 برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های بازاریابی مدرن دانلود
10471 برگزاری کارگاه آموزشی مذاکره برای فروش (تعامل تجاری) دانلود
10463 برگزاری کارگاه آموزشی تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی دانلود
10452 برگزاری کارگاه آموزشی روش های متداول پرداخت در تجارت بین المللی با تاکید بر اعتبارات اسنادی دانلود
10443 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده دانلود
10425 حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت های دانش بنیان ویژه استان خراسان رضوی و البرز دانلود
9996 هفتمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : آشنایی با قوانین مالیاتی دانلود
10401 برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی اینترنتی بین الملل دانلود
9995 ششمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران :اصول و فنون مذاکرات تجاری دانلود
10393 حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت دانش بنیان-ویژه استان مرکزی و آذربایجان شرقی دانلود
10383 برگزاری کارگاه آموزشی نحوه رسیدگی و پیگیری اعتراضات مالیاتی دانلود
10372 کارگاه آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیاتی دانش بنیان و سامانه گزارشات خرید و فروش فصل دانلود
10365 برگزاری کارگاه آموزشی اصول ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری دانلود
10356 برگزاری نشست آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور افغانستان دانلود
10353 حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت های دانش بنیان ویژه استان فارس، مازندران و یزد دانلود
10343 تبیین نقش صندوق نوآوری و شکوفایی در گذار به «اقتصاد مبتنی بر نوآوری» دانلود
10326 برگزاری کارگاه آموزشی فرآیندهای گمرک و تشریفات ترخیص کالا دانلود
10298 تقویم زمستانی خدمات یادگیری دفتر توانمندسازی اعلام شد دانلود
10293 حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت دانش بنیان-ویژه استان خوزستان-سمنان-گیلان و هرمزگان دانلود
10282 برگزاری کارگاه آموزشی آنچه کارفرمایان در خصوص تعهدات و خدمات تامین اجتماعی باید بدانند دانلود
9972 برگزاری کارگاه آموزشی ارزشگذاری سهام شرکت ها دانلود
10261 راهنمای ثبت نام در خدمات حمایتی عارضه یابی دانلود
10262 فرایند اخذ تسهیلات حمایت از عارضه یابی دانلود
10240 پیشنهاد خدمت توانمندساز شاهین جهانگیری دانلود
10239 پیشنهاد خدمت توانمندساز شاهین جهانگیری دانلود
10238 پیشنهاد خدمت توانمندساز شاهین جهانگیری دانلود
10235 حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت دانش بنیان-ویژه استان قم و کرمان دانلود
9994 پنجمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : فهم و تحلیل صورت های مالی دانلود
10219 برگزاری کارگاه آموزشی قیمت گذاری فناوری دانلود
10211 حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت های دانش بنیان- ویژه استان قزوین، کرمانشاه، گلستان و همدان دانلود
10204 برگزاری کارگاه آموزشی برندینگ بین الملل دانلود
9985 برگزاری کارگاه آموزش بازرگانی بین الملل دانلود
10198 وبینار آموزشی قواعد تشکیل و توسعه صندوق های پژوهش و فناوری دانلود
10195 وبینار آموزشی مدل کسب و کار صندوق های پژوهش و فناوری دانلود
10145 راهنمای ثبت نام خدمت یادگیری شرکتی دانلود
10141 فرآیند اخذ حمایت خدمت یادگیری شرکتی دانلود
10140 پدر توانمندسازی ایران دانلود
10139 اولویت استانی ارایه خدمت یادگیری شرکتی دانلود
10134 حمایت از برگزاری دوره های آموزشی در مکان شرکت های دانش بنیان تولیدی و صنعتی دانلود
10127 وبینار آموزشی با اسناد و بروات دانلود
10101 وبینار آموزشی اصول مالی دانلود
10096 وبینار آموزشی طراحی مدل کسب و کار دانلود
10079 برگزاری کارگاه آموزشی همکاری های فناورانه و نوآوری باز دانلود
10050 برگزاری نشست آشنایی با ساختار، نحوه تعاملات و تجارت با عراق دانلود
10038 وبینار آموزشی آشنایی با استاندارد 17025 دانلود
10030 وبینار آموزشی آشنایی با استاندارد 27000 دانلود
10028 وبینار آموزشی آشنایی با فرآیند اخذ استانداردهای ملی و بین المللی دانلود
10012 برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های تولید محتوا و بازاریابی محتوا دانلود
9992 چهارمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : انواع عقود مالی و قوانین مربوطه/ اصول حقوقی تنظیم قراردادهای تجاری دانلود
9948 اول آذرماه : پایان مهلت ثبت درخواست حمایتی استانداردهای ملی و بین المللی سال96 دانلود
9944 برگزاری کارگاه آموزشی قراردادهای انتقال فناوری دانلود
9931 تقویم دوره های آموزشی صادراتی دانلود
9921 برگزاری کارگاه آموزشی چاپ سه بعدی دانلود
9899 راهنمای ثبت نام در خدمات یادگیری دانلود
9883 برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرآیند دریافت حمایت و الزامات استانداردهای ملی و بین المللی دانلود
9875 برگزاری کارگاه آموزشی مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی دانلود
9856 برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات جدید قوانین مالیات مستقیم دانلود
9859 پیشنهاد خدمت توانمندساز حسین واثقی دودران دانلود
9845 برگزاری کارگاه آموزشی تکمیل مستندات و دریافت مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی دانلود
9823 راهنمای ثبت نام در دوره های آموزشی دانلود
9814 تقویم دوره های آموزشی دانلود
9810 تماس با یادگیری دانلود
9795 برگزاری کارگاه اموزشی مکانیزم های تضمین درآمد در صنعت IT و تلکام دانلود
9782 برگزاری دوره آموزشی قوانین حقوقی و کیفری اسناد تجاری-چک و سفته دانلود
9763 حمایت بلاعوض از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های تخصصی بین المللی دانلود
9753 برگزاری کارگاه آشنایی با قراردادهای پیمانکاری دانلود
9728 ارائه تسهیلات حمایتی دریافت کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا استان‌ها دانلود
9718 سومین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : بررسی الزامات ارزیابی طرح ها در فرآیند برونسپاری دانلود
9687 فرایند اخذ تسهیلات حمایت از دریافت یا تمدید کارت عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا استان‌ها دانلود
9685 مراحل اخذ تسهیلات حمایت‌ از دریافت یا تمدید کارت بازرگانی دانلود
9676 برگزاری کارگاه آموزشی استفاده موثر از قانون و آیین نامه های مناقصات دانلود
9668 برگزاری کارگاه آموزشی انواع تضامین در معاملات دانلود
9632 حمایت بلاعوض از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های تخصصی ملی دانلود
9609 مراحل اخذ حمایت از حضور در نمایشگاه ها دانلود
9608 لیست نمایشگاه های مورد حمایت دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی دانلود
9591 دومین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : امور نظارت طرح های شرکت های دانش بنیان دانلود
9582 راهنمای ثبت درخواست توانمندسازی در سامانه غزال دانلود
9576 پیشنهاد خدمت توانمندساز غلامرضا اسدپور دانلود
9574 راهنمای ثبت نام در خدمات حمایتی تجاری سازی دانلود
9564 تماس با توانمندسازی کارگزاران دانلود
9547 برنامه کارگاه های توانمندسازی کارگزاران دانلود
9546 راهنمای ثبت درخواست توانمندسازی کارگزاران دانلود
9537 تائیدیه GMP  چیست؟ دانلود
9494 برگزاری نشست هم اندیشی با شرکت های مشاور معتبر و مورد تائید عضو شبکه ملی توانمندسازی دانلود
9504 برگزاری کارگاه آموزشی انتقال تجربیات مدیریتی کسب و کارهای دانش بنیان دانلود
9490 برگزاری نشست تدوین ره نگاشت توسعه نوآوری شرکت های دانش بنیان فعال در رشته فناوری پروبیوتیک دانلود
9471 برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی دانلود
9472 مراسم پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری IRAMIT2016 دانلود
9462 وبینار آموزشی میزان، چگونگی و فرآیند دریافت حمایت های مربوط به استانداردها و مجوزهای ملی و بین المللی دانلود
9456 برگزاری دوره آموزشی تخصصی پرورش مدیر صادرات دانلود
9436 نشست هم اندیشی با صادرکننده های گواهی نامه های استاندارد CB دانلود
9433 برگزاری کارگاه آموزشی اصول مذاکرات تجاری دانلود
9427 برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ریسک در شرکت های دانش بنیان دانلود
9422 پیشنهاد خدمت توانمندساز سمانه سلگی دانلود
9409 برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار دانلود
9206 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نظام جامع مدیریت استراتژی دانلود
9402 برگزاری دوره آموزشی : آشنایی با فرآیند دریافت حمایت و الزامات استانداردهای ملی و بین المللی دانلود
9396 پیشنهاد خدمت توانمندساز aaaa1 knjkl دانلود
9377 برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل روند توسعه فناوری بر اساس تحلیل پتنت دانلود
9356 مدیریت جلسات تجاری و زبان بدن حضوری دانلود
9353 تکالیف مالیاتی شرکت های دانش بنیان حضوری دانلود
9145 آغاز حمایت از اخذ و مشاوره استانداردهای ملی و بین المللی دانلود
9274 برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت جلسات تجاری و زبان بدن دانلود
9267 قراردادهای انتقال فناوری حضوری دانلود
9265 مدلسازی مالی با نرم افزار اکسل حضوری دانلود
9263 اصول قیمت گذاری محصول و بهای تمام شده حضوری دانلود
9261 مدیریت منابع انسانی شرکت های دانش بنیان آنلاین دانلود
9259 آشنایی با ثبت اختراع خارجی و استراتژی های ثبت اختراع حضوری دانلود
9257 برنامه ریزی و کنترل پروژه بر اساس PMBOK حضوری دانلود
9255 اصول تدوین قراردادها حضوری دانلود
9253 اصول مدیریت مالی برای شرکت های دانش بنیان نوپا آنلاین دانلود
9251 تجزیه و تحلیل صورت های مالی حضوری دانلود
9249 نواوری در مدل کسب و کار در شرکت های کوچک و متوسط ایرانی حضوری دانلود
9247 مبانی مدیریت فناوری حضوری دانلود
9244 مدیریت تحقیق و توسعه در بنگاه های دانش بنیان حضوری دانلود
9242 روند توسعه محصولات جدید حضوری دانلود
9238 اصول تحقیقات بازار داخلی حضوری دانلود
9235 بازاریابی اینترنتی محصولات آنلاین دانلود
9233 مدیریت ارتباط با مشتری CRM حضوری دانلود
9231 اصول و فنون مذاکرات داخلی حضوری دانلود
9229 آشنایی با اصول تحقیقات بازار داخلی حضوری دانلود
9222 پایان مهلت اخذ استانداردهای ملی و بین المللی مربوط به درخواست های تائید شده سال 95 دانلود
9213 برگزاری کارگاه آموزشی تکالیف مالیاتی شرکت های دانش بنیان دانلود
9191 ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه های منابع انسانی و فرآیندها و مشاوره مالی-لیزینگ و ضمانتنامه دانلود
9164 فراخوان دوم حل نیازهای دانش بنیان و فناورانه واحدهای صنعتی تولیدی دانلود
9153 خدمات جدید حمایت از مشاوره و اخذ استانداردهای ملی و بین المللی در سال 1396 از تیرماه آغاز خواهد شد دانلود
9115 فرآیند دریافت تسهیلات مشاوره و اخذ استانداردها دانلود
9096 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با هفت ابزار مدیریت کیفیت دانلود
9067 برگزاری کارگاه آشنایی با قراردادهای انتقال فناوری دانلود
9061 فراخوان عضویت در شبکه ملی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی دانلود
9056 برگزاری کارگاه آموزشی اصول تحقیقات بازار دانلود
9051 برگزاری کارگاه آموزشی اصول قیمت گذاری محصول و بهای تمام شده دانلود
9034 برگزاری کارگاه آموزشی مدل سازی مالی با اکسل دانلود
8965 آغاز ارائه خدمات گسترده مشاوره تخصصی کسب و کار ویژه شرکت های دانش بنیان دانلود
8955 برنامه زمانبندی حضور مشاوران دانلود
8954 راهنمای ثبت درخواست مشاوره دانلود
8633 مرکز مشاوره شکوفایی دانلود
8928 تماس با مرکز مشاوره شکوفایی دانلود
8921 شبکه ملی توانمندسازی بهین آزمون پارتاک دانلود
8873 شبکه ملی توانمندسازی تدبیر اندیشان آرکا دانلود
8871 شبکه ملی توانمندسازی سامانه ارتباطات الماس پارس دانلود
8870 شبکه ملی توانمندسازی نیکو فناور ترنج دانلود
8869 شبکه ملی توانمندسازی صنایع سامانه های راه دور دانلود
8868 شبکه ملی توانمندسازی کهکشان نور دانلود
8860 شبکه ملی توانمندسازی موسسه رده بندی ایمنی صنعت ایرانیان دانلود
8859 شبکه ملی توانمندسازی موسسه رده بندی ایمنی صنعت ایرانیان دانلود
8858 شبکه ملی توانمندسازی موسسه رده بندی ایمنی صنعت ایرانیان دانلود
10916 فراخوان عضویت در شبکه ملی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی دانلود
8851 اطلاعیه مجدد: فراخوان اول حل نیازهای دانش بنیان و فناورانه واحدهای صنعتی تولیدی توسط شرکت های دانش بنیان دانلود
8839 چالش های نظام تامین مالی دانش بنیان دانلود
8830 گزارش اجمالی عملکرد دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی تا 30 اسفند 1395 دانلود
8825 شبکه ملی توانمندسازی تدبیر داده آویژه دانلود
8824 شبکه ملی توانمندسازی BCertاسترالیا(راهبرد مشاور ویستا) دانلود
8823 شبکه ملی توانمندسازی P.A.S.INTERNATIONAL پیشران عرصه صنعت جهان دانلود
8822 شبکه ملی توانمندسازی P.A.S.INTERNATIONAL پیشران عرصه صنعت جهان دانلود
8821 شبکه ملی توانمندسازی P.A.S.INTERNATIONAL پیشران عرصه صنعت جهان دانلود
8820 شبکه ملی توانمندسازی پترو گرین اوشن دانلود
8819 شبکه ملی توانمندسازی سامان راهبرد مدیریت داتیس دانلود
8800 شبکه ملی توانمندسازی پیشران عرصه صنعت جهان (P.A.S.International) دانلود
8792 پیشنهاد خدمت توانمندساز علیرضا وارسته دانلود
8777 فراخوان عضویت در شبکه ملی توانمندسازی در حوزه خدمات مشاوره و اخذ استاندارهای ملی و بین المللی در سال 1396 دانلود
8774 شبکه ملی توانمندسازی مداد پررنگ دانلود
8772 پیشنهاد خدمت توانمندساز شاهین خاکی صدیق دانلود
8752 برگزاری کارگاه مبانی استقرار نطام مدیریت فناوری در بنگاه های دانش بنیان دانلود
8329 استاندارد ISO 17025 چیست؟ دانلود
8327 مجموعه ایزو ۲۷۰۰۰ دانلود
8710 برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تحقیق و توسعه در بنگاه های دانش بنیان دانلود
8738 برگزاری دوره آموزشی آنلاین آشنایی با استاندارد 17025 دانلود
8721 برگزاری دوره آموزشی آنلاین آشنایی با استاندارد تخصصی 27000 دانلود
8691 دروه آموزشی اصول مدیریت مالی برای شرکت های دانش بنیان نوپا دانلود
8686 فراخوان عضویت در شبکه ملی توانمندسازی در حوزه خدمات یادگیری در سال 1396 دانلود
8672 نگاهی به فعالیت ۳ ساله صندوق نوآوری وشکوفایی درتحقق اقتصاد دانش بنیان دانلود
8666 برگزاری دوره آموزشی روند توسعه محصولات جدید حضوری دانلود
8669 برگزاری کارگاه اصول حقوقی تنظیم قراردادهای تجاری دانلود
8593 برگزاری کارگاه آموزشی انتقال فناوری ویژه شرکت های دانش بنیان دانلود
8642 آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی آنلاین دانلود
8586 برگزاری دوره آموزشی آنلاین آشنایی با استانداردهای IMS دانلود
8589 برگزاری دوره آموزشی آنلاین بازاریابی اینترنتی محصولات دانلود
8640 برگزاری نشست آنلاین آشنایی با خدمات صندوق نوآوری وشکوفایی دانلود
8597 خدمات یادگیری توانمندسازی-دوره های آموزشی بهمن ماه 1395 دانلود
8513 برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری دانلود
8574 برگزاری کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی ویژه شرکت های دانش بنیان دانلود
8579 نشست بررسی تحلیلی قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان؛ از تدوین تا اجرا دانلود
8543 فراخوان اول حل نیازهای دانش بنیان و فناورانه واحدهای صنعتی توسط شرکت های دانش بنیان دانلود
8560 برگزاری جلسه آنلاین آموزشی ویژه کارگزاران و عاملین صندوق نوآوری و شکوفایی دانلود
8554 برگزاری کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات داخلی دانلود
8496 تسهیلات لیزینگ محصولات شرکت های دانش بنیان دانلود
8372 برگزاری کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات داخلی دانلود
8481 برگزاری کارگاه آموزشی تجاری سازی فناوری دانلود
8367 آشنایی با استانداردهای IMS آنلاین دانلود
8478 پیشنهاد خدمت توانمندساز عباس رضائی دانلود
8389 برگزاری دوره آموزشی آنلاین مدیریت منابع انسانی شرکت های دانش بنیان دانلود
8474 برگزاری کارگاه آموزشی ثبت اختراع در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان دانلود
8459 نشست آنلاین آشنایی با جایزه مدیریت فناوری و نوآوری ویژه شرکت های دانش بنیان و فناوری محور دانلود
8385 برگزاری دوره آشنایی با ثبت اختراع خارجی و استراتژی های ثبت اختراع دانلود
8349 کارگاه آموزشی مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK دانلود
8433 اتمام مهلت ثبت درخواست حمایت از مشاوره و اخذ استانداردهای بین المللی در سال 95 دانلود
8335 مطالعات امکانسنجی آنلاین دانلود
8365 آشنایی با استاندارد تخصصی 17025 حضوری دانلود
8369 آشنایی با استاندارد تخصصی 27000 آنلاین دانلود
8357 تجاری سازی اختراعات و ثبت جهانی برند طبق معاهده TRIPS حضوری دانلود
8333 برگزاری دوره آموزشی مطالعات امکان سنجی دانلود
8315 گزارش مرور سیاست های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران- UNCTAD – ISTIP Review2016 دانلود
8306 برگزاری نشست آشنایی با مکانیزم های توسعه شرکت های دانش بنیان نوپا دانلود
8293 برگزاری دوره آموزشی آنلاین آشنایی با مدل کسب و کار دانلود
8254 مکانیزم های توسعه شرکت های دانش بنیان نوپا حضوری دانلود
8252 نشست آموزشی مکانیزم های توسعه شرکت های دانش بنیان نوپا دانلود
8290 آشنایی با مدل کسب و کار آنلاین دانلود
8218 پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران دانلود
7925 اقتصاد دانش‌بنیان چه حمایت‌هایی می‌خواهد؟شرکت‌های دانش‌بنیان؛ ضامن ثبات اقتصاد کشور (مقاله5) دانلود
8212 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با اصول تحقیقات بازار داخلی دانلود
8203 گزارش نوآوری‌های دیجیتال سال 2016 (Digital innovations report 2016) دانلود
8194 حقوق مالکیت فکری دانلود
8150 حضور دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در چهارمین نمایشگاه بین المللی فناوریهای نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریز دانلود
7924 اقتصاد دانش‌بنیان چه حمایت‌هایی می‌خواهد؟ معافیت مالیاتی در ازای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نو پا(مقاله4) دانلود
8111 پنج شرط صندوق نوآوری وشکوفایی برای پوشش ریسک دانلود
8107 برگزاری دوره آشنایی با اسناد و بروات تجاری دانلود
7923 اقتصاد دانش‌بنیان چه حمایت‌هایی می‌خواهد؟ صاحبان ایده نیازمند حمایت(مقاله3) دانلود
8085 برگزاری کارگاه آموزشی برندینگ دانلود
8077 مدیریت یعنی همه چیز در زمان درست دانلود
8039 برگزاری دوره آنلاین آشنایی با استانداردهای ISO 9001,14001,18001 دانلود
8035 نشست آنلاین آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی دانلود
8060 جلسه ارائه بسته حمایتی صادراتی شرکت های دانش بنیان دانلود
8030 پیشنهاد خدمت توانمندساز نیما نیکدل دانلود
7922 اقتصاد دانش‌بنیان چه حمایت‌هایی می‌خواهد؟ لزوم حمایت در مراحل رشد(مقاله2) دانلود
8020 آشنایی با اسناد و بروات تجاری آنلاین دانلود
8017 برندینگ حضوری دانلود
7998 آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی آنلاین دانلود
7987 ثبت نام آشنایی با استانداردهای ISO 9001,ISO 14001 , OHSAS 18001 دانلود
7988 آشنایی با استانداردهای ISO 9001,ISO 14001 , OHSAS 18001 آنلاین دانلود
7973 خدمات یادگیری توانمندسازی شرکت های دانش بنیان – شش ماهه دوم 1395 دانلود
7958 حمایت های جدید  خدمات تبادل فناوری و  مشاوره قراردادهای انتقال فناوری دانلود
7921 اقتصاد دانش‌بنیان چه حمایت‌هایی می‌خواهد؟ (مقاله1) دانلود
7911 حضور شرکت های دانش بنیان در مسابقه ملی بهره وری با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی دانلود
7908 حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور شرکت های دانش بنیان در جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری دانلود
7893 تسهیلات جدید تأمین اجتماعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان دانلود
7867 جلسه هم اندیشی دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با شرکت های صادرکننده گواهینامه استانداردهای ملی و بین المللی دانلود
7855 سهم اقتصاد دانش بنیان در جامعه به ۱۰ درصد افزایش می‌یابد دانلود
7830 گزارش رقابت پذیری جهانی 2016-2017 دانلود
7816 تفکر راهبردی واکنش گرا حضوری دانلود
7813 خدمات تسهیل در صدور ضمانت نامه محصولات دانش بنیان دانلود
7798 برگزاری نشست آنلاین آشنایی با خدمات لیزینگ و ضمانت نامه دانلود
7792 آشنایی با خدمات لیزینگ و ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی آنلاین دانلود
7782 نظام ملی یادگیری ایران،کره جنوبی و برزیل مقاله قاضی نوری 1394 دانلود
7315 روند رشد انکوباتورها در جهان دانلود
7775 حضور درجلسه آنلاین با موبایل یا تبلت دانلود
7312 سه لایه پارک‌های فن‌آوری دانلود
7742 خاتمه فنی 175 طرح مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی دانلود
7314 زیست بوم کارآفرینی دانلود
7712 برگزاری دوره آنلاین آشنایی با استانداردهای ملی و بین المللی دانلود
7679 فراخوان عضویت شرکت های ارایه دهنده خدمات یادگیری و مشاوره در شبکه ملی توانمندسازی دانلود
7672 آشنایی با مدرک شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا EBCL دانلود
7649 پیشنهاد خدمت توانمندساز محمد شیخ دانلود
7586 جلسه آنلاین دانلود
7581 ثبت نام نشست آنلاین آشنایی با استانداردهای ISO 9001,14001, 18001 دانلود
7576 پیشنهاد خدمت توانمندساز کورش برهانی دانلود
7547 گزارش اجمالی عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی-تیر95 دانلود
7539 توجه خاص به تحقق اقتصاد دانش بنیان ، نگاه ویژه دولت یازدهم به صندوق نوآوری و شکوفایی دانلود
7541 پیشنهاد خدمت توانمندساز مریم خلیلی مقدم دانلود
7285 حقوق مالکیت صنعتی دانلود
7506 جلسه آنلاین مدیریت توانمندسازی دانلود
7505 جلسه آنلاین مدیریت نظارت(معاونت نوآوری) دانلود
7504 جلسه آنلاین مدیریت نظارت(معاونت نوآوری) دانلود
7503 جلسه آنلاین مدیریت برونسپاری نظارت(معاونت تجاری سازی) دانلود
7508 جلسه آنلاین مدیریت برونسپاری ارزیابی (معاونت تجاری سازی) دانلود
7507 جلسه آنلاین میز پذیرش دانلود
7432 آموزش آنلاین دانلود
7509 پخش آنلاین دانلود
7658 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با اصول تحقیقات بازار داخلی دانلود
7436 جلسه آنلاین مدیریت سرمایه گذاری خطرپذیر دانلود
7435 جلسه آنلاین مدیریت امور کارگزاران و صندوق ها دانلود
7434 جلسه آنلاین مدیریت حقوقی دانلود
7433 جلسه آنلاین مدیریت منابع انسانی دانلود
7431 جلسه آنلاین مدیریت امور مشتریان دانلود
7430 جلسه آنلاین مدیریت عمرانی دانلود
7419 برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK دانلود
7403 جلسه آنلاین مدیریت توسعه بازار و ابزارها دانلود
7385 چهارمین نشست آنلاین آشنایی شرکت های دانش بنیان برگزار شد دانلود
7382 دومین مشاوره آنلاین عارضه یابی و چالش های مدیریت برگزار شد دانلود
7313 تجاری‌سازی در شرکت‌های زایشی دانلود
7332 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با اصول تحقیقات بازار داخلی دانلود
7256 کلیات علائم تجاری دانلود
7255 آشنایی با انواع حقوق مالکیت فکری دانلود
7254 قرارداد لیسانس مالکیت فکری دانلود
7238 اختراعات ثبت شده ایران در ادارات ثبت اختراع معتبر دنیا: رتبه‌بندی و عناوین دانلود
7210 شاخص جهانی نوآوری2016: ایران در رتبه 78 دانلود
7224 نشست آنلاین آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (ویژه استان تهران) دانلود
7223 پیشنهاد خدمت توانمندساز محبوبه ایلدرآبادی دانلود
7209 سومین جلسه کارگروه مشاورین توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی دانلود
6152 آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (تهران) آنلاین دانلود
7198 پیشنهاد خدمت توانمندساز ارزو کریمی دانلود
6147 عارضه یابی و چالش های مدیریت سازمان و ارائه راهکارهای مدیریتی آنلاین دانلود
7143 مشاوره عارضه یابی و چالش های مدیریت سازمان و ارائه راهکارهای مدیریتی دانلود
6117 آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی آنلاین دانلود
7075 مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK حضوری دانلود
7064 آشنایی با اصول تحقیقات بازار داخلی حضوری دانلود
7060 پیشنهاد خدمت توانمندساز احسان مهدوی دانلود
7049 برگزاری دوره حضوری تجاری سازی فناوری دانلود
6133 آشنایی با استانداردهای ISO 9001,ISO 14001 , OHSAS 18001 آنلاین دانلود
7035 نشست آنلاین آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (ویژه استان خراسان رضوی-خراسان شمالی-سمنان – گلستان و مازندران) دانلود
7002 تسهیلات توانمندساز اخذ مشاوره و دریافت استاندارد IMS) 9001-14001-18001) برای اولین بار حضوری دانلود
6984 برگزاری دوره آنلاین آشنایی با استانداردهای ISO 9001,14001, 18001 دانلود
6980 بسته 6: تسهیلات توانمندساز اخذ مشاوره و دریافت استاندارد IMS) 9001-14000-18000) برای اولین بار دانلود
6959 تمدید شد: فراخوان عضویت شرکت های ارائه دهنده مشاوره و اخذ استاندارهای ملی،بین المللی و تخصصی دانلود
6958 آغاز حمایت از اخذ و مشاوره استانداردهای ملی و بین المللی دانلود
6943 استاندارد مدیریت محیط زیستی ISO 14001 دانلود
6944 آشنایی با ISO 13485: استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی دانلود
6919 استاندارد مدیریت پروژه ایزو 21500 دانلود
6935 ایزو ISO 9001 دانلود
6937 گواهینامه HSE ( گواهینامه HSE-MS ) دانلود
6925 استاندارد بین المللی ISO 9004:2009 دانلود
6926 استاندارد آموزش ISO 10015 دانلود
6110 مشاوره آنلاین عارضه یابی مدیریت سازمان و ارائه راهکارهای مدیریتی دانلود
6901 ثبت نام نشست آنلاین آشنایی با استانداردهای ISO 9001,14001, 18001 دانلود
6100 برگزاری دوره تجاری سازی فناوری دانلود
6087 آشنایی با استانداردهای ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001 آنلاین دانلود
6861 برگزاری نشست آنلاین خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه استان اصفهان دانلود
6870 برگزاری دوره آنلاین آشنایی با فرآیند ثبت اختراع دانلود
6111 برگزاری نشست آنلاین آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (ویژه استان اصفهان) دانلود
6109 برگزاری دوره آنلاین آشنایی با فرآیند ثبت اختراع دانلود
6886 فراخوان عضویت شرکت های ارائه دهنده خدمات حمایت از مشاوره و اخذ استاندارهای ملی،بین المللی و تخصصی دانلود
6768 فراخوان ارزیابی و صدور گواهی توانمندی فناورانه دانلود
6599 آغاز حمایت از اخذ و مشاوره استانداردهای ملی و بین المللی دانلود
6707 شبکه ملی توانمندسازی طلوع فناوری روز ایرانیان دانلود
6546 چرایی عدم رشد شرکت‌های تجاری‌سازی در ایران دانلود
6674 راهنمای ثبت نام در خدمات حمایت از توسعه زیرساخت رقابتی دانلود
6548 مشاوره تجاری ‏سازی، بازوی گذار از اقتصاد تولیدمحور دانلود
6630 شرکت های ارایه دهنده خدمات مشاوره استانداردها دانلود
6618 شرکت­های گواهی دهنده موردتایید صندوق نوآوری و شکوفایی دانلود
6612 شبکه ملی توانمندسازی نوین کسب و کار هیرو (نام تجاری: ایسمینار) دانلود
6602 فراخوان عضویت شرکت های مشاوره دهنده دریافت استانداردهای ملی و بین المللی دانلود
6547 همراهان اقتصاد دانش‌بنیان دانلود
6584 انواع بسته های حمایتی اخذ و مشاوره ایزو و استانداردها دانلود
6576 بسته 5: گام های دریافت تسهیلات توانمندساز اخذ نشان ملی استاندارد برای اولین بار دانلود
6578 بسته 4: تسهیلات توانمندساز دریافت اخذ استاندارد تخصصی برای اولین بار دانلود
6574 بسته 3: تسهیلات توانمندساز دریافت اخذ استاندارد ایزو 9001-14001-18001 -13485 برای اولین بار دانلود
6571 بسته 2: تسهیلات توانمندساز تائیدیه مراقبتی استاندارد ایزو 9001-14001-18001 -13485 دانلود
6570 بسته 1: تسهیلات توانمندساز اخذ مشاوره و دریافت استاندارد ایزو 9001-14001-18001 – 13485 برای اولین بار دانلود
6537 شرکت‌های مشاوره تجاری سازی و فراموشی در سیاست‌گذاری دانلود
6534 خدمات یادگیری دانش بنیان دانلود
6533 خدمات یادگیری دانش بنیان دانلود
6532 خدمات یادگیری دانش بنیان دانلود
6531 خدمات یادگیری دانش بنیان دانلود
6530 خدمات یادگیری دانش بنیان دانلود
6506 برگزاری نشست آنلاین خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه استان های جنوب کشور دانلود
6483 خدمات یادگیری دانش بنیان دانلود
6482 خدمات یادگیری دانش بنیان دانلود
6470 رفع اشکال تایپ فارسی در محیط وبینار دانلود
6465 خدمات یادگیری دانش بنیان دانلود
6453 شبکه ملی توانمندسازی موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان دانلود
6451 شبکه ملی توانمندسازی همایش مهرایان پایتخت دانلود
6449 خدمات یادگیری دانش بنیان دانلود
6448 خدمات یادگیری دانش بنیان دانلود
6438 خدمات یادگیری دانش بنیان دانلود
6390 خدمات یادگیری دانش بنیان دانلود
6381 راهنمای ورود به سایت و ثبت نام در دوره ها دانلود
6040 آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی آنلاین دانلود
6365 شبکه ملی توانمندسازی انجمن مدیریت فناوری ایران دانلود
6079 برگزاری دوره آنلاین آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (ویژه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و بوشهر) دانلود
6282 راهنمای ویدیویی دوره های آنلاین دانلود
6279 راهنمای استفاده از سیستم پخش آنلاین به صورت ویدیوی دانلود
6266 تست امکان ورود به سیستم دانلود
6244 رونمایی رسمی پورتال توانمندسازی شرکت های دانش بنیان دانلود
6176 برگزیده شدن شرکت پارسا پلیمر شریف در جشنواره بهره وری دانلود
6118 مشاوره آنلاین عارضه یابی مدیریت سازمان و ارائه راهکار دانلود
6106 ترسیم و پیاده سازی نقشه راه فناوری حضوری دانلود
6084 تجاری سازی فناوری حضوری دانلود
6072 آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (اصفهان) آنلاین دانلود
6062 فرایند ثبت اختراع آنلاین دانلود
6051 آشنایی با الزامات استانداردهای ISO 9001,ISO 14001 , OHSAS 18001 آنلاین دانلود
5951 کنفرانس بین‌المللی بازاریابی در صنایع دانش‌بنیان برگزار می‌شود دانلود
6015 دوره آنلاین آشنایی با خدمات صندوق نوآوری وشکوفایی دانلود
6008 دریافت مشاوره و ثبت برند و اخذ نشان ملی استاندارد برای اولین بار حضوری دانلود
6004 اخذ استاندارد تخصصی برای اولین بار حضوری دانلود
5995 اخذ استاندارد 13485 برای اولین بار حضوری دانلود
5997 چارچوب توانمندی برای توسعه عملکرد مک کنزی دانلود
5985 اخذ استاندارد OHSAS 18001 برای اولین بار حضوری دانلود
5982 اخذ استاندارد ایزو 14001 برای اولین بار حضوری دانلود
5979 اخذ استاندارد ایزو 9001 برای اولین بار حضوری دانلود
5976 دریافت تأییدیه مراقبتی استاندارد ایزو 13485 حضوری دانلود
5973 دریافت تأییدیه مراقبتی استاندارد OHSAS 18001 حضوری دانلود
5969 دریافت تأییدیه مراقبتی استاندارد ایزو 14001 حضوری دانلود
5965 دریافت تأییدیه ممیزی مراقبتی ایزو 9001 حضوری دانلود
5961 دریافت مشاوره و اخذ استاندارد ایزو 13485 برای اولین بار حضوری دانلود
5957 دریافت مشاوره و اخذ استاندارد OHSAS 18001 برای اولین بار حضوری دانلود
5952 دریافت مشاوره و اخذ استاندارد ایزو 14001 برای اولین بار حضوری دانلود
5939 ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری دانلود
5931 دریافت مشاوره و اخذ استاندارد ایزو 9001 برای اولین بار حضوری دانلود
5873 پرسش وپاسخ های متداول دانلود
5872 نرم افزارهای موردنیاز دانلود
5871 راهنمای حضور در وبینار (رویداد آنلاین) دانلود
5844 مصاحبه دکتر سلطانی (ریاست صندوق نوآوری وشکوفایی) با پورتال توانمندسازی دانلود
5836 14 شرکت دانش بنیان مورد حمایت صندوق درجایزه ملی فناوری ونوآوری دانلود
5780 راه اندازی آزمایشی پورتال توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی دانلود
5828 مصاحبه دکتر نقی زاده (مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی) با روزنامه دنیای اقتصاد دانلود
5729 برگزاری چهارمین جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی دانلود
5609 سیاست تکنولوژی، اصول ومفاهیم کتاب آلفرد سرکیسیان فارسی دانلود
5601 ارزیابی تکنولوژی – ابزار کمک به سیاست گذاری کتاب تدوین و گردآوری: سید سروش قاضی نوری فارسی دانلود
5569 استراتژی و سازماندهی R&D کتاب ویتوریو کیه زا ترجمه دکتر سید سپهر قاضی نوری و مهندس محبوبه مهدیخانی 1394 فارسی دانلود
5571 تدوین و پیاده سازی قراردادهای امتیاز تکنولوژی کتاب رابرت مگانتز مترجم: سید کامران باقری 1383 دانلود
5477 جلسه کارگروه تجاری سازی دانلود
5379 خبرنامه توانمندسازی شماره یک منتشر شد دانلود
5756 مصاحبه با دکتر سلطانی ؛ ریاست صندوق نوآوری وشکوفایی دانلود
5347 راهنمای کلیه خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی دانلود
5343 نرم افزار رایگان مدیریت ایده ها دانلود
5008 آشنایی با فرایند ثبت اختراع آنلاین دانلود
5037 جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری IRAMIT آنلاین دانلود
5038 مسابقه ملی بهره وری آنلاین دانلود
4762 مطالعات امکان پذیری حضوری دانلود
4528 برنامه های دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی (سخنرانی دکتر نقی زاده) دانلود
4517 شرکت دانش بنیان سرو هیدرولیک پویا (راه اندازی شده با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی) دانلود
4516 شرکت دانش بنیان نورآفرین ایده (راه اندازی شده با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی) دانلود
4519 شرکت دانش بنیان واریان فارمد (راه اندازی شده با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی) دانلود
4515 شرکت عصر گویش پرداز (راه اندازی شده با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی) دانلود
4505 شرکت دانش بنیان پویا فناوران کوثر (راه اندازی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی) دانلود
4501 صندوق نوآوری و شکوفایی دانلود
4496 ارایه برنامه های توانمندسازی و رونمایی از محصولات دانش بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی (28آذر94) دانلود
4464 قوانین و حمایت ها از شرکت های دانش بنیان دانلود
4442 سازمان علوم و فناوری آرکانزاس (ASTA) دانلود
4391 مرکز توسعه فناوری و کسب و کارهای کوچک آرکانزاس(ASBTDC) دانلود
4389 بانک توسعه برزیل(BNDES) دانلود
4329 شرکت توسعه تکنولوژی مالزی (MTDC) دانلود
4317 برنامه ها و خدمات دفتر توانمندسازی دانلود
4197 Technological capability building through networking strategies within high-tech industries مستند کاربردی Wim Vanhaverbeke, Bonnie Beerkens and Geert Duysters 1388 انگلیسی دانلود
4198 تامین مالی نوآوری مبتنی بر نظریه تامین مالی مرحله ای : نظام مالی نوآوری ایران مقاله ابوجعفری - شعبان الهی- پیغامی - یاوری 1393 فارسی دانلود
4188 Organizational Capabilities: Some reflections on the concept مقاله Gerd Schienstock 1392 انگلیسی دانلود
4189 Monitoring Guidelines of Capacity Development in Global Environment Facility’s (GEF) Operations مستند کاربردی undp - unep 1392 انگلیسی دانلود
4192 Four top-team imperatives for capability building- مستند کاربردی bcg 1394 انگلیسی دانلود
4180 Creating Organizational Capability in New Businesses: Building Sets of Complementary Capabilities کتاب Anjali Bakhru, Robert M. Grant 1399 انگلیسی دانلود
4190 SUPPORTING CAPACITY DEVELOPMENT THE UNDP APPROACH مستند کاربردی UNDP 1391 انگلیسی دانلود
4179 مفاهیم و راهنمای مدیریت پروژه کتاب موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (متن) 1391 فارسی دانلود
4159 تفکر استراتژیک یا برنامه استراتژیک کتاب حمیدرضا برادران شرکا 1386 فارسی دانلود
4126 Business Capability Management: Your Key to the Business Board Room مستند کاربردی Ulrich Kalex alfabet AG 1394 انگلیسی دانلود
4121 Role of Venture Capitalists in Innovation Network مقاله Jian GAO 1394 انگلیسی دانلود
4117 Organisational Capability Analysis مقاله AnalysisDr. M.ThenmozhiProfessorDepartment 1394 انگلیسی دانلود
4113 Organizational Capabilities Matter مستند کاربردی Boston Consulting Group (BCG) 1391 انگلیسی دانلود
4112 capacity for development BOOK کتاب Sakiko Fukuda-Parr • Carlos Lopes • Khalid Malik 1386 انگلیسی دانلود
4020 Capacity Development PrimerReport-UNDP مستند کاربردی UNDP 1394 انگلیسی دانلود
3952 پنج کاری که باید شرکت‌های نوپا برون‌سپاری کنند. دانلود
4000 ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۸۳۳ طرح دانش بنیان تصویب شد دانلود
3955 تفاوت اختراع و نوآوری دانلود
3542 تجربه :شرکت دانش بنیان سرو هیدرولیک پویا دانلود
3557 من یک پژوهشگر مدیریتی هستم دانلود
3558 من شرکت تجاری سازی هستم دانلود
3554 من دانش بنیان هستم دانلود
3555 من دانش بنیان نیستم دانلود
3543 تجربه: شرکت عصر گویش پرداز دانلود
3532 Capacity Development in Practice مستند کاربردی Jan Ubels, Naa-Aku Acquaye-Baddoo and Alan Fowler 1390 انگلیسی دانلود
3513 خدمات توانمندسازی شرکت های دانش بنیان (اینفوگرافی) دانلود
3501 کانون پتنت ایران دانلود
3500 کریدور صادرات دانلود
3499 کفا دانلود
3507 Capacity Assessment PRACTICE NOTE-UNDP کتاب UNDP 1388 انگلیسی دانلود
3412 ارزیابی سطح آمادگی فناوری محصولات دانلود
4446 بانک توسعه کسب و کار کانادا (BDC) دانلود
5356 جلسه اول کارگروه شبکه ملی توانمندسازی دانلود
3954 معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان دانلود
5358 جلسه اول کارگروه مشورتی توانمندسازی دانلود
3477 آشنایی با صندوق نوآوری و شکوفایی دانلود
186 طرح های راهبردی توانمندسازی شرکت های دانش بنیان (اینفوگرافی) دانلود