شهریور 1397
50

تقویم خدمات یادگیری موردحمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در پاییز 97

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی غیرمالی شرکت های دانش بنیان تقویم خدمات یادگیری در پاییز سال […]
شهریور 1397
تصویر شاخص

برگزاری نشست آموزشی آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور ترکیه

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری نشست آموزشی «آشنایی با ساختار و فرصت […]
شهریور 1397

پیشنهاد خدمت توانمندساز

شهریور 1397

پیشنهاد خدمت توانمندساز

شهریور 1397

پیشنهاد خدمت توانمندساز

شهریور 1397

پیشنهاد خدمت توانمندساز

شهریور 1397

پیشنهاد خدمت توانمندساز

شهریور 1397

پیشنهاد خدمت توانمندساز