شرکت هایی که شرایط احراز دانش بنیانی آنها توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تائید شده است می توانند از تسهیلات و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی بهره مند شوند. برای استفاده از خدمات توانمندساز صندوق نوآوری و شکوفایی ابتدا شرکت دانش بنیان باید مراحل ثبت نام خود در پرتال توانمندسازی به آدرس cbd.nsfund.ir را تکمیل نمایند.
شرکت های دانش بنیان در حال حاضر می توانند از خدمات ارائه شده در 5 حوزه زیر بهره مند شوند:

-خدمات یادگیری (اعم از خدمات آموزشی، کارگاهی، سمینار و کنفرانس)

-خدمات مشاوره ساعتی (جهت حل مشکل ها و مسائل جاری شرکت های دانش بنیان)

خدمات حمایتی از توسعه زیرساخت های رقابتی (جهت دریافت استانداردها و جوایز ملی و بین المللی توسط شرکت های دانش بنیان)

-خدمات تجاری سازی (که فعالیت های آن به صورت پروژه ای تعریف می شود.)

-خدمات تدوین برنامه های راهبردی (مرتبط با خوشه های فناوری شکل گرفته در صندوق)

همچنین شرکت های دانش بنیان می توانند پیشنهاد خدمات توانمندسازی خود را نیز علاوه بر موارد ارائه شده در پورتال توانمندسازی، به دفتر توانمندسازی و از طریق بخش پیشنهاد خدمت توانمندساز ارائه کنند.

خدمات توانمندسازی شرکت های دانش بنیان