یادگیری، فعالیتی مستمر جهت بلوغ هر چه بیشتر شرکت های دانش بنیان می باشد.

خدمات یادگیری صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شبکه ملی توانمندسازی در سه حوزه  الف) استراتژی، هوشمندی و مدیریت فناوری، ب) عملیات فنی و تجاری و ج) مدیریت بنگاه به دو صورت آنلاین و حضوری ارائه می شود.