نام نام خانوادگی جایگاه سازمانی تحصیلات دانشگاهی یا معادل حوزوی شماره موبایل ایمیل
حسین امیرآبادی مدیر عامل دکترای تخصصی 09155222297 hoamirabadi@yahoo.com