نام نام خانوادگی جایگاه سازمانی تحصیلات دانشگاهی یا معادل حوزوی شماره موبایل ایمیل
آرزو فیروزی کارشناس ارشد 09177762024 arezoo.firoozi67@yahoo.com