نام نام خانوادگی جایگاه سازمانی تحصیلات دانشگاهی یا معادل حوزوی شماره موبایل ایمیل
حمید رضا جامعی مدیر عامل دیپلم 09153357054 dorrinnabferdows@gmail.com