نام نام خانوادگي جايگاه سازماني تحصيلات دانشگاهي يا معادل حوزوي شماره موبايل ايميل
ساعات مشاوره مورد نیاز:
روزها و زمان های پیشنهادی:
ميزان ضرورت :
هزينه واقعي :
هزينه نهايي :
چگونگي آشنايي با دوره :
ضمیمه/فایل :
توضيحات تکميلي :
کليه قوانين و مقررات مربوط به استفاده از خدمات توانمندسازي صندوق نوآوري و شکوفايي را قبول دارم. (مشاهده قوانين و مقررات)