هاب های تجاری سازی مجموعه هایی هستند که به طور ساختاری با مجموعه گسترده ای از شرکت های دانش بنیان در ارتباط هستند و وظیفه ارائه خدمات توانمندسازی و تجاری سازی به شرکت های دانش بنیان را به عنوان نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی بر عهده دارند.
اهداف:
تجمیع فعالیت ها در استان ها و خوشه های فناوری و تخصصی
ارائه خدمات گسترده تر و تخصصی تر
افزایش حجم ارائه خدمات تجاری سازی در سطح کشور
توسعه مجموعه های تجاری سازی در کشور
هم افزایی با مجموعه های ملی توانمندساز

مرکز منطقه ای (هاب) آذربایان شرقی

مرکز منطقه ای (هاب) شمالشرق

مرکز منطقه ای (هاب) مرکز

مرکز منطقه ای (هاب) شمالشرق

مرکز منطقه ای (هاب) جنوبشرق