هاب های تجاری سازی مجموعه هایی هستند که به طور ساختاری با مجموعه گسترده ای از شرکت های دانش بنیان در ارتباط هستند و وظیفه ارائه خدمات توانمندسازی و تجاری سازی به شرکت های دانش بنیان را به عنوان نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی بر عهده دارند.
اهداف:
تجمیع فعالیت ها در استان ها و خوشه های فناوری و تخصصی
ارائه خدمات گسترده تر و تخصصی تر
افزایش حجم ارائه خدمات تجاری سازی در سطح کشور
توسعه مجموعه های تجاری سازی در کشور
هم افزایی با مجموعه های ملی توانمندساز