صندوق نوآوری و شکوفایی با توجه به اهمیت دریافت استانداردهای ملی و بین المللی توسط شرکت های دانش بنیان و حضور آن ها در  جوایز ملی و بین المللی مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری، تسهیلات بلاعوضی را با شرایط ویژه به شرکت های دانش بنیان جهت دریافت استانداردها و جوایز ارائه می نماید.


نام نماینده:
نام خانوادگی نماینده:
شماره موبایل :
ایمیل :
چگونگی آشنایی با دوره :
ضمیمه/فایل :
توضیحات تکمیلی :
کلیه قوانین و مقررات مربوط به استفاده از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی را قبول دارم. (مشاهده قوانین و مقررات)