جایزه شکوفایی
تجاری سازی دستاوردهای شرکت های دانش بنیان کوچک
Commercialization Accelerator for Knowledge-based Companies
Prosperity Award

زمانبندی

فرآیند

راهنمای ثبت نام

سازمان جایزه

موضوعات