نام نماینده:
نام خانوادگی نماینده:
شماره موبايل :
ايميل :
زمانهاي پيشنهادي براي گفتگو آنلاين يا حضوري با شرکت تجاري سازي جهت مذاکره :
چگونگي آشنايي با دوره :
ضمیمه/فایل :
توضيحات تکميلي :
کليه قوانين و مقررات مربوط به استفاده از خدمات توانمندسازي صندوق نوآوري و شکوفايي را قبول دارم. (مشاهده قوانين و مقررات)