اردیبهشت 1395
عنوان خدمت : جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری IRAMIT نوع خدمت : حضور در جوایز ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : انجمن مدیریت فناوری ایران نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
ثبت نام کد خدمت : 3100001
عنوان خدمت : مسابقه ملی بهره وری نوع خدمت : حضور در جوایز ملی و بین المللی ارائه دهنده خدمت : جشنواره ملی بهره وری نوع ارائه خدمت : آنلاین زمان و مکان : معرفی ویژگی های خدمت، شرایط و نحوه دریافت خدمت
ثبت نام کد خدمت : 3100002